รองปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรี

อยู่ระหว่างปรับปรุง

สถานธนานุบาล

สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองแสนสุข

     สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองแสนสุขทำการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำเป็นกรรมสิทธิ์ ที่บริเวณด้านหน้าอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแสนสุข ทุกวันเสาร์แรกของเดือน ผู้สนใจสามารถขอดูทรัพย์ได้ที่บริเวณด้านหน้าสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองแสนสุขตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-387041

สำนักปลัดเทศบาลสำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติ
      - งานด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
      - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      - งานรักษาความสงบเรียบร้อยและงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
      - การให้บริการประชาชนทางด้านงานทะเบียนราษฎร เช่น การแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ และทำบัตรประจำตัวประชาชน
      - งานสารบรรณของเทศบาลจัดการประชุมสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล
      - จัดเตรียมให้บริการด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่ออำนวยความสะดวกต่าง ๆ
      - งานการเลือกตั้ง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นติดต่องานทะเบียนราษฎร

1. การแจ้งเกิด
      - เจ้าบ้านหรือบิดา หรือมารดา เป็นผู้แจ้ง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเจ้าบ้านแจ้งให้นำบัตรบิดาหรือมารดามาแสดงด้วย)
      - หนังสือรับรองการเกิด (ถ้ามี)
      - แจ้งภายใน 15 วัน

2. การแจ้งเกิดเกินกำหนด
      - สำเนาทะเบียนบ้าน
      - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง,บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา (ถ้ามี)
      - หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)
      - ค่าปรับ 20 บาท

3. การแจ้งตาย
      - เจ้าบ้านหรือผู้พบศพหรือผู้ที่ไปกับผู้ตายเป็นผู้แจ้งพร้อมบัตรประชาชน
      - กรณีตายโดยผิดธรรมชาติให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตำรวจเพื่อชันสูตรพลิกศพก่อน
      - ถ้าผู้ตายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลให้นำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านมาแสดง
      - แจ้งภายใน 24 ชั่วโมง

4. การแจ้งย้ายที่อยู่
      - เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้านเป็นผู้แจ้ง
      - กรณีมอบอำนาจให้นำบัตรผู้แจ้งและบัตรเจ้าบ้านมาแสดงด้วย
      - ใบแจ้งย้ายที่อยู่ (กรณีย้ายเข้า)
      - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ย้ายออกหรือย้ายเข้า แจ้งภายใน 15 วัน

5. การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง (อัตโนมัติ)
      - ผู้แจ้งพร้อมบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน
      - เจ้าบ้านพร้อมบัตรประชาชน
      - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ย้ายเข้า
      - ค่าธรรมเนียม 20 บาท

6. การออกใบแทนใบแจ้งย้ายที่อยู่ กรณีสูญหายหรือชำรุด
      - บัตรประจำตัวประชาชน
      - สำเนาทะเบียนบ้าน
      - บันทึกการแจ้งความ

7. การจำหน่ายชื่อ
      - บัตรประจำตัวประชาชน
      - สำเนาทะเบียนบ้าน
      - ใบมรณบัตร
      - ใบมรณบัตรฉบับแปลเป็นภาษาไทยและรับรองโดยกระทรวงต่างประเทศ (กรณีตายต่างประเทศ)

8. การขอบ้านเลขที่กรณีบ้านปลูกสร้างใหม่
      - บัตรผู้แจ้ง กรณีเป็นเจ้าของบ้าน
      - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
      - เอกสารที่ดิน (โฉนด)
      - ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
      - หนังสือมอบอำนาจ บัตรผู้มอบ บัตรผู้รับมอบ (กรณีมอบอำนาจ)

9. การขอแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
      ให้นำเอกสารการทะเบียนราษฎรที่ผิดพลาดมาติดต่อเจ้าหน้าที่ เอกสารที่ทางราชการออกให้ เช่น
      - เอกสารการทะเบียนราษฎร
      - สำเนาทะเบียนนักเรียน ใบสุทธิ
      - หลักฐานการขึ้นทะเบียนทหาร (ส.ด.9)
      - หลักฐานการสมรสหรือหย่า
      - ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อตัว-หรือชื่อสกุล
      - ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
      - ฯลฯ

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นติดต่องานบัตรประจำตัวประชาชน

ขอมีบัตร
1.กรณีขอมีบัตรครั้งแรก (อายุ 15 ปีบริบูรณ์)
      - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
      - สูติบัตร หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้
      - บิดา/มารดา/เจ้าบ้าน หรือบุคคลที่พนักงานเชื่อถือได้รับรอง
2.กรณีขอมีบัตรครั้งแรกเกินกำหนด
      - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
      - สูติบัตร หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้
      - เจ้าบ้าน หรือบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่เชื่อถือได้รับรอง
      - ค่าปรับ 20 บาท
3.กรณีเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้าน
      - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
      - สูติบัตร (กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนด)
      - หลักฐาน/เอกสารที่ทางราชการออกให้ (กรณีตกสำรวจ)
      - สอบสวนเจ้าบ้าน หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ
      - ค่าธรรมเนียม 20 บาท (เกิน 60 วัน นับจากวันที่เพิ่มชื่อ)
4.กรณีเป็นบุคคลได้รับการยกเว้น
      - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
      - หลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคลได้รับการยกเว้น เช่น บัตรประจำตัว อื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด
      - กรณีไม่สามารถแสดงหลักฐานว่าเป็นบุคคลได้รับกรยกเวนให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่เชื่อถือไปให้การรับรอง
      - ค่าธรรมเนียม 20 บาท
5.กรณีพ้นสภาพได้รับการยกเว้น
      - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
      - หลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคลได้รับการยกเว้น (ภายใน 60 วัน)
6.กรณีได้/กลับคืนสัญชาติ
      - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
      - หนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติ/ได้หลับคืนสัญชาติไทย

ขอมีบัตรใหม่
1.กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ
      - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
      - บัตรเดิมที่หมดอายุ (ภายใน 60 วัน)
      - บัตรหมดอายุเกินกำหนดเสียค่าปรับ 20 บาท
2.กรณีบัตรหาย หรือถูกทำลาย
      - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
      - หลักฐานแจ้งบัตรหาย/ทำลาย
      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนใบที่หาย
      - แสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ามี)
      - นำเจ้าบ้านหรือบุคคลอื่นที่พนักงานเจ้าหน้าที่เชื่อถือไปให้การรับรอง
      - ค่าธรรมเนียม 20 บาท

ขอมีเปลี่ยนบัตร
1.กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ
      - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
      - บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่ชำรุด
      - ถ้าบัตรประจำตัวประชาชนชำรุดบริเวณภาพถ่าย หรือชื่อ-ชื่อสกุล ไม่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้
        ให้แสดงหลักฐานทางราชการที่สามารถให้พิสูจน์ตัวบุคคลได้
      - นำเจ้าบ้านหรือบุคคลอื่นที่พนักงานเจ้าหน้าที่เชื่อถือไปให้การรับรอง
      - ค่าธรรมเนียม 20 บาท
2.กรณีเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล
      - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
      - บัตรประจำตัวประชาชนเดิม
      - หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล
      - ค่าธรรมเนียม 20 บาท

แผนควบคุมคุณภาพการให้บริการ

 

กิจกรรมหลัก

 ค่าควบคุม

 หมายเหตุ

 

1. การทำบัตรประจำตัวประชาชน

 ไม่เกิน 14 นาที

นับตั้งแต่เริ่มพิมพ์คำร้อง

 

2. การแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ

 ไม่เกิน 12 นาที

นับตั้งแต่รับคำร้องเสร็จ

 

3. แจ้งตาย

 ไม่เกิน 12 นาที

นับตั้งแต่รับคำร้องเสร็จ

 

4. แจ้งเกิด

 ไม่เกิน 12 นาที

นับตั้งแต่รับคำร้องเสร็จ

 

5. แจ้งย้ายเข้า - ย้ายออก

 ไม่เกิน 12 นาที

นับตั้งแต่รับคำร้องเสร็จ

 

6. การคัดและรับรองสำเนารายการบุคคล

 ไม่เกิน 5 นาที

นับตั้งแต่รับคำร้องเสร็จ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองแสนสุข

     มีหน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรอง ให้ความเห็นและเสนอแนะแก่ปลัดเทศบาลเกี่ยวกับงานการเงินของเทศบาล และควบคุมตรวจสอบด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : หน้าที่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานเผยแพร่และฝึกอบรม งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานป้องกันและควบคุมโรค งานสัตวแพทย์ โดยรับผิดชอบการปฏิบัติงาน งานส่งเสริมสุขภาพ ดังนี้

 • งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

  มีหน้าที่
  1. รับเรื่องร้องเรียนด้านเหตุรำคาญต่างๆ
  2. ออกใบอนุญาตประเภทต่างๆ ได้แก่
  - ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
  - ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  - ใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ
  - ใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายหรือเร่ขายสินค้าในที่สาธารณะ
  - ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
  - ใบอนุญาตจัดตั้งห่วงยาง
  - ใบอนุญาตเรือสกู๊ตเตอร์และเรือยาง
  - ใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน
  - อบรมและประชุมผู้ประกอบการชายหาดบางแสน/ตลาดหนองมน
  *ระยะเวลาในการต่อใบอนุญาต เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม ของทุกปี

 • งานรักษาความสะอาด

  มีหน้าที่
  1. เก็บขนขยะมูลฝอย
  2. จัดเก็บขยะบริเวณชายหาดบางแสน
  3. จัดตั้งถังขยะตามถนนสายต่างๆ
  4. รับดูดสิ่งปฎิกูล
  5. รับคำร้องในงานรักษาความสะอาด
  6. ล้างถังขยะ/ล้างตลาดหนองมน/ล้างลานแหลมแท่น/ล้างเขาสามมุข
  7. ล้างฟุตบาท หน้า ม.บูรพา แก้ปัญหาความสกปรกจากขี้นก
  8. ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง
  9. กวาด/ดูดฝุ่นถนนสายต่างๆ
  10. ทำน้ำ EM (น้ำหมักชีวภาพ)

 • งานสัตวแพทย์

  มีหน้าที่
  1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ ได้แก่
  - โรคลำไส้อักเสบติดต่อ
  - โรคไข้หวัดสุนัข
  - โรคไข้ฉี่หนู
  - โรคตับอักเสบติดต่อ
  - โรคพิษสุนัขบ้า
  2. ฉีดยาคุมกำเนิดสัตว์ ทำหมันสัตว์ การจัดการสัตว์ดุร้าย สัตย์จรจัด
  3. รักษาสัตว์ ตรวจสุขภาพ และการจัดการด้านสุขภาพ (ถ่ายพยาธิ/กำจัดไรขี้เรื้อน) ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์)
  * ให้บริการ 09.30-12.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ

 • งานเผยแพร่และฝึกอบรม

  มีหน้าที่
  1. เผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  2. โครงการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ จังหวัดชลบุรี
  3. ศูนย์วัสดุรีไซเคิล (กลุ่มซาเล้ง)
  4. โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน (ปลูกป่า)
  5. โครงการจัดทำปะการังเทียม (บ้านปลา)

 • งานศูนย์บริการสาธารณสุข

  มีหน้าที่
  1. ให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกถานที่
  2. รักษาพยาบาลผู้ป่วย ตามคำสั่งการรักษาของแพทย์
  3. ผ่าตัดเล็ก งานปฐมพยาบาล ทำแผล เย็บแผล งานฉีดยา
  4. รับส่งผู้ป่วยเพื่อการตรวจรักษาต่อเนื่อง งานติดตามผู้ป่วย ให้สุขศึกษาและฟื้นฟูสภาพ
  5. ให้บริการอุดฟัน ถอนฟัน และขูดหินปูน

 • งานส่งเสริมสุขภาพ

  มีหน้าที่
  1. งานอนามัยโรงเรียน
  2. ให้บริการและคำปรึกษาการวางแผนครอบครัว
  3. งานอนามัยแม่และเด็ก
  4. งานสาธารณสุขมูลฐาน และรับผิดชอบชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
  5. รับผิดชอบชมรมผู้สูงอายุแสนสุข
  6. งานโภชนาการ
  7. งานสุขภาพจิต

 • งานป้องกันและควบคุมโรค

  มีหน้าที่
  1. ป้องกันและติดตามผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด
  2. งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค
  - ฉีดพ่นยากำจัดยุง / แมลงวัน/กำจัดหนู

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : ผลงานของเรา

 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : เอกสารเผยแพร่

 • สาเหตุของโรคไข้เลือดออก
 • วิธีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

กองสวัสดิการสังคมกองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบ
      - งานด้านสังคมสงเคราะห์
      - งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
      - งานพัฒนาชุมชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

การให้บริการด้านสวัสดิการสังคม มีดังนี้

1. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 500 บาท
         คุณสมบัติผู้ขอรับเบี้ยยังชีพ ได้แก่
              - อายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
              - ภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่ขอรับเบี้ย
         โดยเตรียมหลักฐานที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ดังนี้
              - สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
              - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
              - สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ 1 ฉบับ
         * กรณีไม่สามารมาลงทะเบียนเองได้ให้มอบอำนาจ ผู้รับมอบต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
              - สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ 1 ฉบับ
              - หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ
              - สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ผู้รับมอบ 1 ฉบับ

2.การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ เดือนละ 500 บาท
         คุณสมบัติผู้ขอรับเบี้ยยังชีพ ได้แก่
              - มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่ขอรับเบี้ย
         โดยเตรียมหลักฐานที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนคนพิการ ดังนี้
              - สำเนาบัตรประชาชน/ใบสูติบัตร (กรณีเป็นเด็ก) 1 ฉบับ
              - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
              - สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ 1 ฉบับ
              - สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ 1 ฉบับ
         * กรณีไม่สามารมาลงทะเบียนเองได้ให้มอบอำนาจ ผู้รับมอบต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
              - สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ 1 ฉบับ
              - หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ
              - สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ผู้รับมอบ 1 ฉบับ

3.การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เดือนละ 500 บาท
         คุณสมบัติผู้ขอรับเบี้ยยังชีพ ได้แก่
              - มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่ขอรับเบี้ย
         โดยเตรียมหลักฐานที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนคนพิการ
ดังนี้
              - สำเนาบัตรประชาชน/ใบสูติบัตร (กรณีเป็นเด็ก) 1 ฉบับ
              - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
              - ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง 1 ฉบับ
              - สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ 1 ฉบับ
         * กรณีไม่สามารมาลงทะเบียนเองได้ให้มอบอำนาจ ผู้รับมอบต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
              - สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ 1 ฉบับ
              - หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ
              - สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ผู้รับมอบ 1 ฉบับ

4.การจดทะเบียนคนพิการ
         นำเอกสารยื่นขอจดทะเบียนได้ที่
              1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี (ศาลากลางจังหวัด)
              2. โรงพยาบาลชลบุรี
              3. เทศบาลเมืองแสนสุข
         โดยเตรียมหลักฐานที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนคนพิการ ดังนี้
              - สำเนาบัตรประชาชน/ใบสูติบัตร (กรณีเป็นเด็ก) 2 ฉบับ
              - สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
              - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
              - เอกสารรับรองความพิการ จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น
         * กรณีไม่สามารมาลงทะเบียนเองได้ให้มอบอำนาจ ผู้รับมอบต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
              - สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ 1 ฉบับ
              - สำเนาทะเบียนผู้รับมอบ 1 ฉบับ
              - หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ

5.การให้คำปรึกษาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการด้านการสงเคราะห์และสวัสดิการภาครัฐ
         ดำเนินการดังนี้
              1.กรอกคำขอร้องขอรับการช่วยเหลือทั่วไป
              2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
              3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
              4.รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
         * เทศบาลจะดำเนินการให้การช่วยเหลือ หากอำนาจหน้าที่ไม่สามารถกระทำได้ จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ต่อไป

6.การสำรวจและเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส

7.จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ด้านสวัสดิการสังคม

กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี
มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
- ด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานนิติการ
- งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วิชาการ
- งานงบประมาณ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กองช่าง

กองช่าง เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

กองช่าง ทำหน้าที่รับผิดชอบและให้บริการ
     - การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
     - การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน
     - การขออนุญาตเชื่อมทาง ท่อระบายน้ำ
     - การตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ตัดต้นไม้
     - รับร้องเรียนเกี่ยวกับถนนเสียหาย และดูแลสวนสาธารณะและสวนหย่อม

ประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคาร
     ตามที่ได้มีพ.ร.บ.ควบคุมอาคารพ.ศ.2522มาตรา 32ทวิ ได้กำหนดประเภทอาคารต่างๆที่เจ้าของอาคารต้องจัดให้มีการตรวจสอบอาคาร ดังนี้
     1. อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
     2. อาคารชุมนุมคน
     3. อาคารตามที่กำหนดในกฎกระทรวง พ.ศ. 2548
              3.1 โรงมหรสพ
              3.2 โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไป
              3.3 สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสภาพบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่สองร้อยตารางเมตรขึ้นไป
              3.4 อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต่สองพันตารางเมตรขึ้นไป
              3.5 ป้ายหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่สิบห้าเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติด หรือตั้งบนหลังคา
                    หรือดาดฟ้าของอาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ห้าพันตารางเมตรขึ้นไป
              3.6 ป้ายหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่สิบห้าเมตรขึ้นไป

     การดำเนินการ เป็นอาคารที่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จหรือได้รับใบรับรอง ตามมาตรา 32 ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ซึ่งต้องเสนอรายงานผลการตรวจสอบอาคารดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง พ.ศ. 2548 (ภายในธันวาคม ปี พ.ศ. 2550 และภายในธันวาคมของทุกปี) เพื่อเป็นการชี้แจงให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารดังกล่าว

     บทลงโทษ มาตรา 65 ทวิ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 32 ทวิ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 32 ทวิ ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฎิบัติให้ถูกต้อง

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
     1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
     2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
     3. สำเนาโฉนดที่ดิน 2 ชุด
     4. แบบก่อสร้าง 5 ชุด (ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง)
     5. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี เช่น
              - หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน/ให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตหรือใช้ผนัง อาคารร่วมกัน
              - หนังสือรับรองวิศวกร/สถาปนิก
              - หนังสือควบคุมงานก่อสร้างของวิศวกร/สถาปนิก
              - รายการคำนวณ
              - รายการก่อสร้าง
              - หนังสือรับรองการควบคุมงานก่อสร้าง(กรณีอาคารชั้นเดียวหรือ2 ชั้น)
              - สำเนาโฉนดที่ดินข้างเคียง
              - สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดินข้างเคียง
     หมายเหตุ
             - ระยะเวลาในการดำเนินงาน ประมาณ 19 วัน
             - ใบอนุญาต ฯ มีอายุ 1 ปี (365 วัน)

อัตราค่าธรรมเนียม
     1. อาคาร 1-2 ชั้น ตรม.ละ 0.50 บาท
     2. อาคาร 3 ชั้น ตรม.ละ 2.00 บาท
     3. อาคาร 4 ชั้น ขึ้นไป ตรม.ละ 4.00 บาท
     4. อาคารที่มีพื้นที่รับน้ำหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่งเกิน 500 กก./ม2 ตรม.ละ 4.00 บาท
     5. อาคารจอดรถทางเข้า-ออก ตรม.ละ 0.50 บาท
     6. พื้นที่ป้าย ตรม.ละ 4.00 บาท
     7. อาคารประเภทที่วัดความยาว เมตรละ 1.00 บาท เป็นต้นไป

กองช่างสุขาภิบาลกองช่างสุขาภิบาล มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
      - ด้านกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
      - งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย
      - งานที่เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
      - งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

การขอรับใบอนุญาตต่อเชื่อมท่อน้ำเสีย/น้ำทิ้ง

ขออนุญาตต่อเชื่อมท่อน้ำเสีย

กรณีอาคารใหม่
      - ยื่นคำร้องตามแบบ ข.1 ต่อเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองแสนสุข ขออนุญาตต่อเชื่อมท่อน้ำเสีย

กรณีอาคารที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างแล้ว มีเอกสารที่ใช้ยื่น ดังนี้
      - สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าของแหล่งน้ำเสีย) 1 ชุด
      - สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของแหล่งน้ำเสีย) 1 ชุด
      - สำเนาใบเสร็จค่าน้ำประปา ย้อนหลัง 3 เดือน
      - สำเนาหนังสือการจดทะเบียน วัตถุประสงค์(กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 1 ชุด
      - สำเนาหนังสือแสดงว่าเป็นผู้ดำเนินการของนิติบุคคล(กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 1 ชุด
      - แผนผังแสดงสถานที่และจุดต่อท่อเชื่อมน้ำเสียโดยสังเขป 1 ชุด ขออนุญาตต่อเชื่อมท่อน้ำทิ้ง
       - สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าของแหล่งน้ำเสีย) 1 ชุด
      - สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของแหล่งน้ำเสีย) 1 ชุด
      - รายการคำนวณระบบและประเภทของการบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด
      - หนังสือแสดงการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากสถาบันที่เชื่อถือได้หรือทางราชการรับรอง 1 ชุด
      - หนังสือแดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและนวณระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด
      - สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและคำนวณค่าบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด
      - แผนผังบริเวณแสดงตำแหน่งและแนวท่อระบายน้ำทิ้งและตำแหน่งจุดต่อเชื่อมน้ำทิ้ง 1 ชุด
      - เอกสารอื่นๆ ที่ระบุตามคำร้องขอต่อเชื่อมท่อน้ำทิ้ง
     * ระยะเวลาในการดำเนินการ ประมาณ 10 วัน

อัตราค่าธรรมเนียมในการต่อท่อเชื่อม

     - ปริมาตรน้ำเสีย/น้ำทิ้ง ต่ำกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร/เดือน อัตรา 100 บาท/จุด
     - ปริมาตรน้ำเสีย/น้ำทิ้ง มากกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร/เดือนแต่ไม่เกิน 100 ลูกบาศก์เมตร อัตรา 300 บาท/จุด
     - ปริมาตรน้ำเสีย/น้ำทิ้ง มากกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร/เดือน อัตรา 2,000 บาท/จุด

การเก็บค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย

การกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองแสนสุข

ข่าวใหม่ ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรีผลการทดสอบคุณภาพน้ำ บริเวรณโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ และแสนสุขใต้
หมายเหตุ : อยุ่ในระหว่างปรับปรุงเครื่องเติมอากาศ ภายในระบบ

กองคลัง

กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข

กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี มีหน้าที่ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการพัฒนารายได้
     - งานการเงินและบัญชี
     - งานผลประโยชน์
     - การจัดเก็บภาษีอากร
     - งานเร่งรัดรายได้
     - งานสถิติการคลัง
     - งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
     - การจัดซื้อ - จัดจ้าง การประกวดราคา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
     - รับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
     - รับชำรุภาษีโรงเรือนและที่ดิน
     - รับชำระภาษีบำรุงท้องที่
     - รับชำระภาษีป้าย
     - ชำระค่าธรรมเนียมขออนุญาตใช้เสียง

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก
          1. โรงเรือนกับที่ดิน ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนนั้นๆ และ
          2. สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับสิ่งปลูกสร้างนั้น
     โรงเรือน หมายถึง บ้าน ตึกแถว ร้านค้า สำนักงาน บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงเรียน แฟลต หรือ อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม หอพัก สนามมวย สนามม้า คลังสินค้า ฯลฯ
     สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ หมายถึง ท่าเรือ สะพาน อ่างเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำมัน คานเรือ ซึ่งมีลักษณะการก่อสร้างติดที่ดินเป็นการถาวร
     ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ หมายถึง ที่ดินซึ่งปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ และบริเวณต่อเนื่องกัน ซึ่งตามปกติใช้ได้ด้วยกันกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ ผู้รับประเมิน อันหมายถึง ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน

ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
     ผู้รับประเมิน(เจ้าของทรัพย์สิน)จะต้องยื่นแบบภ.ร.ด.2ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง ดังนี้
     1.ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินปีที่ล่วงมาแล้ว
     2.รายละเอียดจำนวนอาคารที่มีกรรมสิทธิ์อยู่ทั้งสิ้นในเขตเทศบาล
     3.รายการจำนวนเนื้อที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์แต่ละแปลง
     4.บัตรประจำตัวประชาชน

การประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน
     เจ้าพนักงานจะทำการประเมินภาษีจากค่ารายปี ค่ารายปี หมายถึง จำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่งๆ

อัตราค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
     ผู้รับประเมินจะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี

การชำระเงิน
     เมื่อผู้รับประเมิน(เจ้าของทรัพย์สิน)ได้รับใบแจ้งการประเมินค่าภาษี ภ.ร.ด.8)จะต้องชำระค่าภาษี ณ งานผลประโยชน์ กองคลัง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

การยื่นอุธรณ์
     กรณีที่ผู้ประเมินได้รับแจ้งประเมินค่าภาษีแล้วไม่พอใจในการประเมินค่าภาษี ให้ยื่นคำร้องขอให้ พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินใหม่ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษี

การไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลา
     กรณีที่ผู้ประเมินไม่ชำระค่าภาษีภายในกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่ม ดังนี้
          1. ถ้าค้างชำระเกิน 1 เดือน นับแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีที่ค้าง
          2. ถ้าค้างชำระเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีที่ค้าง
          3. ถ้าค้างชำระเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีที่ค้าง
          4. ถ้าค้างชำระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ค้าง

บทกำหนดโทษ
     ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีภายในกำหนดผู้นั้นจะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท

ภาษีบำรุงท้องที่

     ภาษีบำรุงท้องที่ เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก ที่ดิน ซึ่งหมายถึง พื้นที่ดิน พื้นที่ๆเป็นภูเขาที่มีน้ำด้วย

ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่
     ให้เจ้าของที่ดินที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี(ภ.บ.ท.5)ณงานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี
     กรณีบุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่หรือจำนวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไปให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลา 30 วัน นับจากวันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่หรือจำนวนที่ดินได้มีการเปลี่ยนแปลง

การชำระเงินค่าภาษี
     ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องชำระเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี

การไม่ยื่นแบบและชำระภาษีภายในกำหนด
     กรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ยื่นแบบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีก ร้อยละ 10 ของจำนวนเงินค่าภาษี
     กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ชำระภาษีภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน ของจำนวนเงินค่าภาษี

การลดหย่อน
     บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียว หรือหลายแปลงที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข และใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตนเป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตนให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ 100 ตารางวา

ภาษีป้าย

      ภาษีป้าย เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้าย อันหมายถึงป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมาย ที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นๆ เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย
     - ผู้เป็นเจ้าของป้ายจะต้องยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
     - กรณีที่ติดตั้งป้ายใหม่ จะต้องยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งใหม่

การชำระเงินค่าภาษี
     ป้ายประเภท 1 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนให้คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
     ป้ายประเภท 2 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยปนไปกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่นให้คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมต
     ป้ายประเภท 3 หมายถึง (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ หรือ
                                    (ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศให้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
     เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้วถ้ามีอัตราส่วนต่ำกว่าป้าย 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท

การไม่ยื่นแบบและชำระภาษีภายในกำหนด
     - ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ยื่นแบบภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 10 ของค่าภาษี
     - ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ชำระเงินค่าภาษีภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ของค่าภาษี

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

     สำหรับอาคารโรงเรือนวันหนึ่งมูลฝอยเกิน 20 ลิตร ค่าธรรมเนียม เดือนละ 20 บาท

     เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร สถานที่และประโยชน์ในกาสรรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล โปรดให้ความร่วมมือชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย เป็นประจำทุกเดือนและรับใบเสร็จรับเงินทุกครั้งจากเจ้าหน้าที่

กองการศึกษา

กองการศึกษา เทศบาลเมืองแสนสุข

กองการศึกษา เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้าน
     - งานบริหารและพัฒนาด้านการศึกษา
     - งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
     - งานกิจกรรมด้านนันทนาการและการกีฬา
     - งานการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย