http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/ads.Ads-150416-Songkrangk-is-37.jpglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/ads.Ads-141024-1567gk-is-37.jpglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/ads.Ads-120922-bangsaennofoamgk-is-37.pnglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/ads.Ads-120830-Complaintgk-is-37.pnglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/www.slideshow.slideshow-02gk-is-37.pnglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/www.slideshow.slideshow-03gk-is-37.pnglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/www.slideshow.slideshow-04gk-is-37.pnglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/www.slideshow.slideshow-05gk-is-37.pnglink
«
»
เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลุบรี กระดานสนทนา ห้องร้องเรียน
ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง จำนวน ๑ คัน

ประกาศ เทศบาลเมืองแสนสุข
เรื่อง สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง จำนวน ๑ คัน

เทศบาลเมืองแสนสุข มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง จำนวน ๑ คัน รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลเมืองแสนสุข ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการ สอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตรถยนต์ ที่สอบราคาซื้อมาแสดงด้วย

กำหนดซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ.ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองแสนสุข (วันและเวลาราชการ) หรือยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ กรณียื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเทศบาลเมืองแสนสุข จะถือวันและเวลาที่เทศบาลได้รับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง

กำหนดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคาในทันทีที่พิจารณาเสร็จสิ้น

กำหนดวันเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๓๐๐.-บาท (สามร้อยบาท ถ้วน) ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข ระหว่างวันที่ ๓๑พฤษภาคม ๒๕๕๕ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๑๙-๓๕๐๕ ในวันเวลาราชการ หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองแสนสุข www.saensukcity.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕(ลงชื่อ)     ___________________________            

(นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์)
รองนายกเทศมนตรี
ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขสำเนาถูกต้อง     ___________________________            

(นางสาวนงลักษณ์ จันทร์คล้าย)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน


ประกาศขึ้นเว็บ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
โดย นางสาวนงลักษณ์ จันทร์คล้าย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลุบรี กระดานสนทนา ห้องร้องเรียน

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร่วมลงนามถวายพระพรพระราชินี

ร่วมลงนามถวายพระพร - พระราชินี

ร่วมลงนามถวายพระพรพระราชินี

เอกสารเผยแพร่ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

ประกาศจากเทศบาล

ข่าวใหม่ ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี ประกาศจากกองคลังเทศบาลเมืองแสนสุข
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนมาชำระภาษี
 
ข่าวใหม่ ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี
ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
 
ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บันทึกหลักการและเหตุผล  
ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี รายงานประมาณการรายรับ ประจำปี งบประมาณ 2553  
ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553  
ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณ รายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2553  
ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ รายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553  
ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี ประกาศเทศบาลภาษีโรงเรือน
ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี ประกาศเทศบาลให้ยื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษี