http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/ads.Ads-141024-1567gk-is-37.jpglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/ads.Ads-120922-bangsaennofoamgk-is-37.pnglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/ads.Ads-120830-Complaintgk-is-37.pnglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/www.slideshow.slideshow-02gk-is-37.pnglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/www.slideshow.slideshow-03gk-is-37.pnglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/www.slideshow.slideshow-04gk-is-37.pnglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/www.slideshow.slideshow-05gk-is-37.pnglink
«
»
เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลุบรี กระดานสนทนา ห้องร้องเรียน
ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

สอบราคาซ่อมรถดูดเลนและสิ่งปฏิกูลหมายเลขทะเบียน ๘๓-๓๖๗๓

เทศบาลเมืองแสนสุข มีความประสงค์สอบราคาจ้างซ่อมรถดูดเลนและสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๓-๓๖๗๓ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

               ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้.-

             ๑.   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  

             ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

             ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

             ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่     เทศบาลเมืองแสนสุข ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

 

                   กำหนดซื้อเอกสารสอบราคาในวันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๕ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ.ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองแสนสุข (วันและเวลาราชการ) และกำหนดตรวจสอบสภาพรถยนต์ในวันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๕ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ.เทศบาลเมืองแสนสุข (วันและเวลาราชการ)

 

                  กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๕ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ. ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   เทศบาลเมืองแสนสุข (วันและเวลาราชการ) หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เทศบาลเมืองแสนสุขจะถือวันเวลาที่ได้รับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นวันและเวลารับซอง  

 

                 กำหนดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์   ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคาในทันทีที่พิจารณาเสร็จสิ้น

 

                กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. . ห้องประชุมชั้น ๔ เทศบาลเมืองแสนสุข

 

 

 

 

             ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๕ –๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕   สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๑๙-๓๕๐๕ ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ www.seansukcity.com

 

                             ประกาศ   ณ   วันที่ ๓๐   กรกฏาคม   ๒๕๕๕

 

 

 

(นายวรชาติ   ศักดิ์วราสวัสดิ์)รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลุบรี กระดานสนทนา ห้องร้องเรียน

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร่วมลงนามถวายพระพรพระราชินี

ร่วมลงนามถวายพระพร - พระราชินี

ร่วมลงนามถวายพระพรพระราชินี

เอกสารเผยแพร่ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน