http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/ads.Ads-141024-1567gk-is-37.jpglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/ads.Ads-120922-bangsaennofoamgk-is-37.pnglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/ads.Ads-120830-Complaintgk-is-37.pnglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/www.slideshow.slideshow-02gk-is-37.pnglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/www.slideshow.slideshow-03gk-is-37.pnglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/www.slideshow.slideshow-04gk-is-37.pnglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/www.slideshow.slideshow-05gk-is-37.pnglink
«
»
เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลุบรี กระดานสนทนา ห้องร้องเรียน
ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

สอบราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ

ประกาศ เทศบาลเมืองแสนสุข
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ

เทศบาลเมืองแสนสุข มีความประสงค์สอบราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ (๑. แปรงกวาดกลาง ๒. แปรงกวาดข้าง) รายละเอียดดังต่อไปนี้.-
๑. รถกวาดดูดฝุ่น หมายเลขทะเบียน ๘๓-๓๖๗๒
- แปรงกวาดกลาง จำนวน ๔ ชุด (๔๔ แผ่น / ชุด)
๒. รถกวาดดูดฝุ่น หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๓๖๗๕
- แปรงกวาดกลาง จำนวน ๖ ชุด (๔๔ แผ่น/ชุด)
๓. รถกวาดดูดฝุ่น หมายเลขทะเบียน ๘๔ – ๓๓๗๑
- แปรงกวาดกลาง จำนวน ๖ ชุด (๔๔ แผ่น/ชุด)
- แปรงกวาดข้างเหล็ก จำนวน ๔ ชุด (๒ อัน/ชุด)
๔. รถกวาดดูดฝุ่น หมายเลขทะเบียน ๘๔-๖๕๖๖
- แปรงกวาดกลาง จำนวน ๕ ชุด (๔๔ แผ่น/ชุด)
- แปรงกวาดข้างเหล็ก จำนวน ๘ ชุด (๒ อัน/ชุด)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลเมืองแสนสุข ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการ สอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ - ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๔ ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข ในวันและเวลาราชการ หรือยื่นซองเสนอราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ในวันที่ ๑๓ - ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๔ กรณียื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เทศบาลเมืองแสนสุขจะถือวันเวลาที่เทศบาลได้รับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง
กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. และประกาศผลให้ทราบในทันทีที่พิจารณาตรวจสอบฯเสร็จสิ้น
กำหนดวันเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุขระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๑๙-๓๕๐๕ และตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เทศบาลเมืองแสนสุข www.saensukcity.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔(ลงชื่อ)     ___________________________            

( นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์)
ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข


สำเนาถูกต้อง     ___________________________            

(นางสาว นงลักษณ์ จันทร์คล้าย)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน


ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔
โดย นางสาว นงลักษณ์ จันทร์คล้าย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลุบรี กระดานสนทนา ห้องร้องเรียน

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร่วมลงนามถวายพระพรพระราชินี

ร่วมลงนามถวายพระพร - พระราชินี

ร่วมลงนามถวายพระพรพระราชินี

เอกสารเผยแพร่ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

ประกาศจากเทศบาล

ข่าวใหม่ ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี ประกาศจากกองคลังเทศบาลเมืองแสนสุข
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนมาชำระภาษี
 
ข่าวใหม่ ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี
ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
 
ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บันทึกหลักการและเหตุผล  
ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี รายงานประมาณการรายรับ ประจำปี งบประมาณ 2553  
ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553  
ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณ รายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2553  
ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ รายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553  
ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี ประกาศเทศบาลภาษีโรงเรือน
ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี ประกาศเทศบาลให้ยื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษี