http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/ads.Ads-141024-1567gk-is-37.jpglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/ads.Ads-120922-bangsaennofoamgk-is-37.pnglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/ads.Ads-120830-Complaintgk-is-37.pnglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/www.slideshow.slideshow-02gk-is-37.pnglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/www.slideshow.slideshow-03gk-is-37.pnglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/www.slideshow.slideshow-04gk-is-37.pnglink
http://www.saensukcity.go.th/modules/mod_image_show_gk4/cache/www.slideshow.slideshow-05gk-is-37.pnglink
«
»
เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลุบรี กระดานสนทนา ห้องร้องเรียน
ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

สอบราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ

ประกาศ เทศบาลเมืองแสนสุข
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ

เทศบาลเมืองแสนสุข มีความประสงค์สอบราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ (๑. แปรงกวาดกลาง ๒. แปรงกวาดข้าง) รายละเอียดดังต่อไปนี้.-
๑. รถกวาดดูดฝุ่น หมายเลขทะเบียน ๘๓-๓๖๗๒
- แปรงกวาดกลาง จำนวน ๔ ชุด (๔๔ แผ่น / ชุด)
๒. รถกวาดดูดฝุ่น หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๓๖๗๕
- แปรงกวาดกลาง จำนวน ๖ ชุด (๔๔ แผ่น/ชุด)
๓. รถกวาดดูดฝุ่น หมายเลขทะเบียน ๘๔ – ๓๓๗๑
- แปรงกวาดกลาง จำนวน ๖ ชุด (๔๔ แผ่น/ชุด)
- แปรงกวาดข้างเหล็ก จำนวน ๔ ชุด (๒ อัน/ชุด)
๔. รถกวาดดูดฝุ่น หมายเลขทะเบียน ๘๔-๖๕๖๖
- แปรงกวาดกลาง จำนวน ๕ ชุด (๔๔ แผ่น/ชุด)
- แปรงกวาดข้างเหล็ก จำนวน ๘ ชุด (๒ อัน/ชุด)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลเมืองแสนสุข ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการ สอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ - ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๔ ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข ในวันและเวลาราชการ หรือยื่นซองเสนอราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ในวันที่ ๑๓ - ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๔ กรณียื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เทศบาลเมืองแสนสุขจะถือวันเวลาที่เทศบาลได้รับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง
กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. และประกาศผลให้ทราบในทันทีที่พิจารณาตรวจสอบฯเสร็จสิ้น
กำหนดวันเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุขระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๑๙-๓๕๐๕ และตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เทศบาลเมืองแสนสุข www.saensukcity.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔(ลงชื่อ)     ___________________________            

( นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์)
ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข


สำเนาถูกต้อง     ___________________________            

(นางสาว นงลักษณ์ จันทร์คล้าย)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน


ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔
โดย นางสาว นงลักษณ์ จันทร์คล้าย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลุบรี กระดานสนทนา ห้องร้องเรียน

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร่วมลงนามถวายพระพรพระราชินี

ร่วมลงนามถวายพระพร - พระราชินี

ร่วมลงนามถวายพระพรพระราชินี

เอกสารเผยแพร่ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน