โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2555

ด้วยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  ฝ่ายส่งเสริมการอนามัย  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก  ประจำปีงบประมาณ  2555 ขึ้น 
โดยมีกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย/แจกทรายอะเบท/ให้ความรู้/แจกแผ่นพับเรื่องไข้เลือดออก/พ่นเคมีกำจัดยุงลาย  ร่วมกับนักเรียน  ประชาชน  อาสาสมัครสาธารณสุข 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน  ประชาชนสามารถเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ด้วยตนเอง

Attachments:
Download this file (img049.jpg)โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2555[โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2555]06/22/12 02:48