แผนยุทธศาสตร์

      การจัดทำ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหา ตลอดจนสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอ และแผนชุมชน โดยเทศบาลเมืองแสนสุขได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการที่ดี
     เทศบาลเมืองแสนสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข (พ.ศ. 2553 – 2557) จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาลไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตรงกับความต้องการของประชาชน

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
          ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลเมืองแสนสุข (พ.ศ.2553 - 2557)

แผนพัฒนาแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559

      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558

      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 - 2557

      ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข

      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554 - 2556

      ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข

      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556

      โครงสร้างเทศบาล ปี 2553

      แผนที่เทศบาลแสนสุข ปี 2553

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555

      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555

      โครงสร้างเทศบาล

      แผนที่เทศบาลปัจจุบัน

      แผนที่แสดงแนวเขตถนนและเชื่อมถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2552 - 2554

      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552 - 2554 ส่วนที่ 1

      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552 - 2554 ส่วนที่ 2

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2551 - 2553

      แผนพัฒนามสามปี พ.ศ. 2551-2553 ส่วนที่ 1

      แผนพัฒนามสามปี พ.ศ. 2551-2553 ส่วนที่ 2

แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน เทศบาลเมืองแสนสุข  

แผนการดำเนินงานปี 2557

- แผนการดำเนินงาน ปี 2557

 

แผนการดำเนินงานปี 2556
- แผนการดำเนินงาน ปี 2556
  สรุปแผนการดำเนินงานปี 2555
- ประกาศแผนการดำเนินงาน ปี 2555
- คำนำแผนการดำเนินงาน ปี 2555
- ยุทธศาสตร์ ปี 2555-2557
- แผนการดำเนินงาน ปี 2555
  สรุปแผนการดำเนินงานปี 2554
- ปกแผนการดำเนินงาน ปี 2554
- คำนำแผนการดำเนินงาน ปี 2554
- บทนำ ปี 2554
- แผนการดำเนินงาน ปี 2554
- ประกาศแผนการดำเนินงาน ปี 2554
สรุปแผนการดำเนินงานปี 2553
- ปกแผนการดำเนินงาน ปี 2553
- คำนำแผนการดำเนินงาน ปี 2553
- บทนำ ปี 2553
- แผนการดำเนินงาน ปี 2553
  สรุปแผนการดำเนินงานปี 2552
- ปกแผนการดำเนินงาน ปี 2552
- คำนำแผนการดำเนินงาน ปี 2552
- บทนำ ปี 2552
- แผนการดำเนินงาน ปี 2552
  สรุปแผนการดำเนินงานปี 2551
- ปกแผนการดำเนินงาน ปี 2551
- คำนำแผนการดำเนินงาน ปี 2551
- บทนำ ปี 2551
- แผนการดำเนินงาน ปี 2551

 

หมวดหมู่รอง