วันต่อต้านยาเสพติดโลก

1 2 3 4 5 6

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้การบริหารงานของนายกเทศมนตรีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ อัฏฐ และมาตรา ๔๘ เตรส (๓) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือนายกเทศมนตรีในการบริหารราชการของเทศบาล ดังนี้

๑. นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม เป็นรองนายกเทศมนตรี คนที่ ๑

๒. นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ เป็นรองนายกเทศมนตรี คนที่ ๒

๓. นายนิธิ ประเสริฐวิทย์ เป็นรองนายกเทศมนตรี คนที่ ๓

๔. นายกมลนัทธ์ เจนวาณิชยานนท์ เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

๕. นายชัยยศ ปรีหะจินดา เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

๖. นางสาวกชกร เจริญผล เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔