1 2 3 4 5

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุขได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ16(2) กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน โดยให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครอบครัวละ 1,000 บาท ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตรงตามประกาศ และได้รับ 1 สิทธิ ต่อ 1 ครอบครัว เท่านั้น!!

สามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ในระหว่างวันที่ 17 -20 เมษายน 2563 ได้ดังนี้
1.กรอกข้อมูลโดยตรงได้ที่ คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข
2.ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียน (เอกสารแนบท้ายด้านล่าง) และกรอกข้อมูลแบบขอรับความช่วยเหลือฯ ส่งได้ที่ คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข

3.ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียน ได้ที่ เอกสารแนบด้านล่าง

*****ส่งได้ที่ คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข

***เฉพาะผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขเท่านั้น 1 สิทธิ ต่อ 1 ครอบครัว ***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข หมายเลข 0-3819-3582

เอกสารแนบ :
Download this file (MX-M564N_20200417_110031.pdf)เอกสาร[1]410 kB