เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

รองปลัดเทศบาล

อยู่ระหว่างปรับปรุง

สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองแสนสุข

     สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองแสนสุขทำการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำเป็นกรรมสิทธิ์ ที่บริเวณด้านหน้าอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแสนสุข ทุกวันเสาร์แรกของเดือน ผู้สนใจสามารถขอดูทรัพย์ได้ที่บริเวณด้านหน้าสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองแสนสุขตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-387041

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองแสนสุข

     มีหน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรอง ให้ความเห็นและเสนอแนะแก่ปลัดเทศบาลเกี่ยวกับงานการเงินของเทศบาล และควบคุมตรวจสอบด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย