เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี
มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
- ด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานนิติการ
- งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วิชาการ
- งานงบประมาณ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย