เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

e16231dda97c704de6ab1d3b872c31ce.jpg
9738b478b523cf63e1bfa0a923d26c9f.jpg
8d59dd548a5100ea5c900f62fc55b852.png
c0553defec166af3a5fdf26a1924c777.png
1 2 3 4

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

ประกาศ เทศบาลเมืองแสนสุข
เรื่อง สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง จำนวน ๑ คัน

เทศบาลเมืองแสนสุข มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง จำนวน ๑ คัน รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลเมืองแสนสุข ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการ สอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตรถยนต์ ที่สอบราคาซื้อมาแสดงด้วย

กำหนดซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ.ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองแสนสุข (วันและเวลาราชการ) หรือยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ กรณียื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเทศบาลเมืองแสนสุข จะถือวันและเวลาที่เทศบาลได้รับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง

กำหนดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคาในทันทีที่พิจารณาเสร็จสิ้น

กำหนดวันเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๓๐๐.-บาท (สามร้อยบาท ถ้วน) ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข ระหว่างวันที่ ๓๑พฤษภาคม ๒๕๕๕ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๑๙-๓๕๐๕ ในวันเวลาราชการ หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองแสนสุข www.saensukcity.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕(ลงชื่อ)     ___________________________            

(นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์)
รองนายกเทศมนตรี
ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขสำเนาถูกต้อง     ___________________________            

(นางสาวนงลักษณ์ จันทร์คล้าย)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน


ประกาศขึ้นเว็บ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
โดย นางสาวนงลักษณ์ จันทร์คล้าย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองแสนสุข