เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

e16231dda97c704de6ab1d3b872c31ce.jpg
9738b478b523cf63e1bfa0a923d26c9f.jpg
8d59dd548a5100ea5c900f62fc55b852.png
c0553defec166af3a5fdf26a1924c777.png
1 2 3 4

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข มีความประสงค์สอบราคาจ้างซ่อมรถดูดเลนและสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๓-๓๖๗๓ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

               ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้.-

             ๑.   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  

             ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

             ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

             ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่     เทศบาลเมืองแสนสุข ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

 

                   กำหนดซื้อเอกสารสอบราคาในวันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๕ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ.ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองแสนสุข (วันและเวลาราชการ) และกำหนดตรวจสอบสภาพรถยนต์ในวันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๕ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ.เทศบาลเมืองแสนสุข (วันและเวลาราชการ)

 

                  กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๕ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ. ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   เทศบาลเมืองแสนสุข (วันและเวลาราชการ) หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เทศบาลเมืองแสนสุขจะถือวันเวลาที่ได้รับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นวันและเวลารับซอง  

 

                 กำหนดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์   ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคาในทันทีที่พิจารณาเสร็จสิ้น

 

                กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. . ห้องประชุมชั้น ๔ เทศบาลเมืองแสนสุข

 

 

 

 

             ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๕ –๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕   สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๑๙-๓๕๐๕ ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ www.seansukcity.com

 

                             ประกาศ   ณ   วันที่ ๓๐   กรกฏาคม   ๒๕๕๕

 

 

 

(นายวรชาติ   ศักดิ์วราสวัสดิ์)รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข