เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

e16231dda97c704de6ab1d3b872c31ce.jpg
9738b478b523cf63e1bfa0a923d26c9f.jpg
8d59dd548a5100ea5c900f62fc55b852.png
c0553defec166af3a5fdf26a1924c777.png
1 2 3 4

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

ประกาศ เทศบาลเมืองแสนสุข
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๗ รายการ

เทศบาลเมืองแสนสุข มีความประสงค์สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๗ รายการ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลเมืองแสนสุข ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการ สอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ - ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๔ ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข ในวันและเวลาราชการ หรือยื่นซองเสนอราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ - ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๔ กรณียื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เทศบาลเมืองแสนสุขจะถือวันเวลาที่เทศบาลได้รับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง

กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในวันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. และประกาศผลให้ทราบในทันทีที่พิจารณาตรวจสอบฯเสร็จสิ้น

กำหนดวันเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุขระหว่างวันที่ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ - ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๑๙-๓๕๐๕ และตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เทศบาลเมืองแสนสุข www.saensukcity.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔(ลงชื่อ)     ___________________________            

(นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข


สำเนาถูกต้อง     ___________________________            

(นางสาว นงลักษณ์ จันทร์คล้าย)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
โดย นางสาว นงลักษณ์ จันทร์คล้าย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองแสนสุข

รายละเอียดวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๗ รายการ

๑. หลอดฟลูออเรสเซนต์ ๓๖ วัตต์ ยี่ห้อ PHILIPS หรือเทียบเท่า จำนวน ๒๐๐ หลอด
๒. หลอดประหยัดไฟ ขนาด ๖๕ วัตต์ ยี่ห้อ PHILIPS หรือเทียบเท่า จำนวน ๑๐๐ หลอด
๓. หลอดประหยัดไฟ ขนาด ๑๔ วัตต์ ยี่ห้อ PHILIPS หรือเทียบเท่า จำนวน ๑๐๐ หลอด
๔. หลอดไฮเพรสเซอร์โซเดี่ยม ๒๕๐ วัตต์ ยี่ห้อ OSRAM หรือเทียบเท่า จำนวน ๑๕๐ หลอด
๕. หลอดไฮเพรสเซอร์โซเดี่ยม ๔๐๐ วัตต์ ยี่ห้อ OSRAM หรือเทียบเท่า จำนวน ๕๐ หลอด
๖. หลอดเมทัลฮาไลด์ ขนาด ๔๐๐ วัตต์ ยี่ห้อ OSRAM หรือเทียบเท่า จำนวน ๑๐ หลอด
๗. สตาร์ทเตอร์ ยี่ห้อ PHILIPS หรือเทียบเท่า จำนวน ๒๐๐ อัน
๘. บัลลาสหลอดไฮเพรสเซอร์โซเดี่ยม ๒๕๐ วัตต์ ยี่ห้อ PHILIPS หรือเทียบเท่า จำนวน ๕๐ ตัว
๙. บัลลาสหลอดไฮเพรสเซอร์โซเดี่ยม ๒๕๐ วัตต์ ยี่ห้อ GATA หรือเทียบเท่า จำนวน ๑๐๐ ตัว
๑๐. บัลลาสหลอดเมทัลฮาไลด์ ๔๐๐ วัตต์ ยี่ห้อ GATA หรือเทียบเท่า จำนวน ๕๐ ตัว
๑๑. บัลลาสหลอดเมทัลฮาไลด์ ๔๐๐ วัตต์ ยี่ห้อ GATA หรือเทียบเท่า จำนวน ๑๐ ตัว
๑๒. อิกเนเตอร์ ขนาด ๑๕๐ – ๔๐๐ วัตต์ ยี่ห้อ GATA หรือเทียบเท่า จำนวน ๑๐๐ ตัว
๑๓. โคมไฟถนน ขนาด ๑ x ๔๐ วัตต์ จำนวน ๓๐ ชุด
๑๔. สายไฟ NYY ขนาด ๓ X ๑๐ Sq.mm ยี่ห้อ BCC หรือ ThaiYasaki หรือเทียบเท่า จำนวน ๖๐๐ เมตร
๑๕. สายไฟ NYY ขนาด ๔ X ๑๖ Sq.mm ยี่ห้อ BCC หรือ ThaiYasaki หรือเทียบเท่า จำนวน ๙๐๐ เมตร
๑๖. สายไฟ THW ขนาด ๑ Sq.mm ยี่ห้อ BCC หรือ ThaiYasaki หรือเทียบเท่า จำนวน ๑,๐๐๐ เมตร
๑๗. สายไฟ THW ขนาด ๒.๕ Sq.mm ยี่ห้อ BCC หรือ ThaiYasaki หรือเทียบเท่า จำนวน ๑,๐๐๐ เมตร