เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

e16231dda97c704de6ab1d3b872c31ce.jpg
9738b478b523cf63e1bfa0a923d26c9f.jpg
8d59dd548a5100ea5c900f62fc55b852.png
c0553defec166af3a5fdf26a1924c777.png
1 2 3 4

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

ประกาศ เทศบาลเมืองแสนสุข
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ

เทศบาลเมืองแสนสุข มีความประสงค์สอบราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ (๑. แปรงกวาดกลาง ๒. แปรงกวาดข้าง) รายละเอียดดังต่อไปนี้.-
๑. รถกวาดดูดฝุ่น หมายเลขทะเบียน ๘๓-๓๖๗๒
- แปรงกวาดกลาง จำนวน ๔ ชุด (๔๔ แผ่น / ชุด)
๒. รถกวาดดูดฝุ่น หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๓๖๗๕
- แปรงกวาดกลาง จำนวน ๖ ชุด (๔๔ แผ่น/ชุด)
๓. รถกวาดดูดฝุ่น หมายเลขทะเบียน ๘๔ – ๓๓๗๑
- แปรงกวาดกลาง จำนวน ๖ ชุด (๔๔ แผ่น/ชุด)
- แปรงกวาดข้างเหล็ก จำนวน ๔ ชุด (๒ อัน/ชุด)
๔. รถกวาดดูดฝุ่น หมายเลขทะเบียน ๘๔-๖๕๖๖
- แปรงกวาดกลาง จำนวน ๕ ชุด (๔๔ แผ่น/ชุด)
- แปรงกวาดข้างเหล็ก จำนวน ๘ ชุด (๒ อัน/ชุด)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลเมืองแสนสุข ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการ สอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ - ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๔ ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข ในวันและเวลาราชการ หรือยื่นซองเสนอราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ในวันที่ ๑๓ - ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๔ กรณียื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เทศบาลเมืองแสนสุขจะถือวันเวลาที่เทศบาลได้รับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง
กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. และประกาศผลให้ทราบในทันทีที่พิจารณาตรวจสอบฯเสร็จสิ้น
กำหนดวันเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุขระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๑๙-๓๕๐๕ และตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เทศบาลเมืองแสนสุข www.saensukcity.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔(ลงชื่อ)     ___________________________            

( นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์)
ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข


สำเนาถูกต้อง     ___________________________            

(นางสาว นงลักษณ์ จันทร์คล้าย)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน


ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔
โดย นางสาว นงลักษณ์ จันทร์คล้าย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองแสนสุข