เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

e16231dda97c704de6ab1d3b872c31ce.jpg
9738b478b523cf63e1bfa0a923d26c9f.jpg
8d59dd548a5100ea5c900f62fc55b852.png
c0553defec166af3a5fdf26a1924c777.png
1 2 3 4

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

                            เทศบาลเมืองแสนสุข   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำหนังสือประมวลผลงานของเทศบาล (ผลงานปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖) จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม ในวงเงิน ๑,๙๙๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

          ๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงิน(สัญญาเดียว)ไม่น้อยกว่า ๖๐๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นสัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเอกชนที่เชื่อถือได้

          ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

          ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

          ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลเมืองแสนสุข ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการ สอบราคาจ้างครั้งนี้

 

                  กำหนดซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๒ – ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ณ.ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองแสนสุข   (วันและเวลาราชการ) หรือยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับในวันที่ ๑๒ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ กรณียื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เทศบาลเมืองแสนสุข จะถือวันและเวลาที่เทศบาลได้รับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง

 

                  กำหนดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์   ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข   และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคาในทันทีที่พิจารณาเสร็จสิ้น

 

 

                  กำหนดวันเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมชั้น ๔ เทศบาลเมืองแสนสุข ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข   ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๑๙-๓๕๐๕ ในวันเวลาราชการ หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ www.saensukcity.go.th

 

 

                                     ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๖

 

 

(ลงชื่อ)

 

(นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์)

รองนายกเทศมนตรี ปฎิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข