เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

e16231dda97c704de6ab1d3b872c31ce.jpg
9738b478b523cf63e1bfa0a923d26c9f.jpg
8d59dd548a5100ea5c900f62fc55b852.png
c0553defec166af3a5fdf26a1924c777.png
1 2 3 4

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

ด้วยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  ฝ่ายส่งเสริมการอนามัย  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก  ประจำปีงบประมาณ  2555 ขึ้น 
โดยมีกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย/แจกทรายอะเบท/ให้ความรู้/แจกแผ่นพับเรื่องไข้เลือดออก/พ่นเคมีกำจัดยุงลาย  ร่วมกับนักเรียน  ประชาชน  อาสาสมัครสาธารณสุข 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน  ประชาชนสามารถเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ด้วยตนเอง

เอกสารแนบ :
Download this file (img049.jpg)โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2555[โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2555]0 kB