เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบประชาสัมพันธ์

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบประชาสัมพันธ์

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบประชาสัมพันธ์ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553