เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563"เมื่อวันที่26มิถุนายน2563 เวลา 09.00 น. นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อให้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัตนาฯ ครั้งที่3 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัตนาฯ ครั้งที่3 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัตนาฯ ครั้งที่3 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัตนาฯ ครั้งที่3 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัตนาฯ ครั้งที่3

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข "เมื่อวันที่24มิถุนายน2563 เวลา 14.00 น. นำโดย นายไพศาล ศรีนาคล้วน ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข ณ ห้องประชุม1 ชั้น4 เทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"ประชุมการจัดระเบียบผู้ประกอบการโรงแรม"วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00น. เป็นต้นไป นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ณ ห้องประชุม1ชั้น4 เทศบาลเมืองแสนสุข ทางเทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองชลบุรีและเจ้าหน้าที่ทีมเคลื่อนที่เร็วมาตรฐานสถานประกอบการสถานการณ์เพื่อป้องกันโรคโควิด - 19 จะดำเนินการจัดระเบียบโรงแรมนำร่องตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมการจัดระเบียบผู้ประกอบการโรงแรม เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมการจัดระเบียบผู้ประกอบการโรงแรม เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมการจัดระเบียบผู้ประกอบการโรงแรม เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมการจัดระเบียบผู้ประกอบการโรงแรม เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมการจัดระเบียบผู้ประกอบการโรงแรม

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน"ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป นำโดย นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนที่ว่างงานหรือมีรายได้น้อย มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ เสริมสร้างรายได้ให้กับตนเอง โดยจัดหลักสูตรอบรม ได้แก่หลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์ หลักสูตรการถนอมอาหาร หลักสูตรอบรมการปลูกผักไร้สาร และหลักสูตรการฝึกอบรมทำกระเป๋าหนัง PVC

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"กิจกรรมจิตอาสาร่วมกันฟื้นฟูชายหาดบางแสน ตามกิจกรรมการพัฒนาเมืองและสถานที่ท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2563 "ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00น. เป็นต้นไป นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ณ บริเวณทางลงเรือ หลังศาลเจ้าพ่อแสน เพื่อเป็นการเก็บขยะและฟื้นฟู่ชายหาดบางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมจิตอาสาร่วมกันฟื้นฟูชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมจิตอาสาร่วมกันฟื้นฟูชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมจิตอาสาร่วมกันฟื้นฟูชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมจิตอาสาร่วมกันฟื้นฟูชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมจิตอาสาร่วมกันฟื้นฟูชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมจิตอาสาร่วมกันฟื้นฟูชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมจิตอาสาร่วมกันฟื้นฟูชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมจิตอาสาร่วมกันฟื้นฟูชายหาดบางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563"เมื่อวันที่28เมษายน2563 เวลา 10.00 น. นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อให้คณะกรรมการฯได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 2 /2563"เมื่อวันที่23เมษายน2563 เวลา 14.00 น. นำโดย นายไพศาล สีนาคล้วน ประธานคณะกรรมการสนับสนุนฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อให้คณะกรรมการร่วมพิจารณาทบทวนโครงการพัฒนาและครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 2 /2563 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 2 /2563 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 2 /2563 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 2 /2563 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 2 /2563 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 2 /2563

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019"เมื่อวันที่22เมษายน2563 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สถานการณ์การแพร่ระบาด วิธีการล้างมือ การคัดกรองผู้ติดเชื้อ วิธีการสวมใส่และถอดชุด PPE การซ้อมแผนปฏิบัติการรับ-ส่ง ผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล รวมถึงการทิ้งขยะติดเชื้อและการทำความสะอาดรถเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยมีการวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเมืองชลบุรี"เมื่อวันที่15เมษายน2563 เวลา 10.00 น. นำโดย นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ รองนายก รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองชลบุรี ได้มีการเพิ่มเติมโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และได้เสนอโครงการให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเมืองชลบุรีเพื่อพิจารณา โดยจัดประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่เกินศักยภาพ

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประสานแผน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประสานแผน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประสานแผน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประสานแผน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประสานแผน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประสานแผน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"ภาพบรรยากาศ โครงการ saensuk big cleaning"เมื่อวันที่23มีนาคม2563 เวลา 08.00 น. นำโดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ นายกิติไชย คุณปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขทั้ง3ท่าน เทศบาลเมืองแสนสุขดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อขอความร่วมมือประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เทศบาลเมืองแสนสุขได้รับความอนุเคราะห์ เครื่องฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และรถน้ำจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ท่านวิทยา คุณปลื้ม ได้ลงพื้นที่ในการดำเนินงาน และได้รับความอนุเคราะห์รถน้ำในการฉีดพ่นจากเทศบาลตำบลเสม็ด เทศบาลตำบลห้วยกะปิ และเทศบาลตำบลเหมือง ซึ่งดำเนินงานร่วมกับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning