1 2 3 4 5

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019"เมื่อวันที่22เมษายน2563 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สถานการณ์การแพร่ระบาด วิธีการล้างมือ การคัดกรองผู้ติดเชื้อ วิธีการสวมใส่และถอดชุด PPE การซ้อมแผนปฏิบัติการรับ-ส่ง ผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล รวมถึงการทิ้งขยะติดเชื้อและการทำความสะอาดรถเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยมีการวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019