เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

สถิติจำนวนประชากร เทศบาลเมืองแสนสุข ปี พ.ศ. 2543 – 2561

ปี พ.ศ. ชาย (คน) หญิง (คน) รวม บ้าน (หลัง) ครัวเรือน ประชากร
เพิ่มขึ้น/ลดลง (คน)
เพิ่มขึ้น / ลดลง %
2543 18,403 20,906 39,309 17,934 6,931 -4,106 -9.46
2544 18,677 20,193 38,870 17,985 7,215 -439 -1.12
2545 19,510 21,026 40,536 18,420 7,617 1,666 4.29
2546 19,696 21,850 41,546 18,940 7,832 1,010 2.49
2547 19,886 22,588 42,474 19,626 8,083 928 2.23
2548 19,729 23,261 42,990 20,640 8,333 516 1.21
2549 19,751 23,691 43,442 21,532 8,623 452 1.05
2550 19,859 23,385 43,244 22,284 8,729 -198 -0.46
2551 20,078 24,288 44,366 23,286 8,907 1,122 2.59
2552 19,929 24,383 44,312 23,925 9,128 -54 -0.12
2553 19,773 24,067 43,840 24,691 9,354 -472 -1.07
2554 19,725 23,597 43,322 26,068 9,517 -518 -1.18
2555 19,917 23,387 43,304 28,057 9,904 -18 -0.04
2556 20,169 23,288 43,457 29,295 10,184 153 0.35
2557 20,813 24,329 45,142 31,922 10,641 1,685 3.88
2558 21,199 24,864 46,063 35,251 11,041 921 2.04
2559 21,373 24,929 46,302 36,266 11,310 239 0.52
2560 21,508 24,917 46,425 11,514 36,867 123 0.27
2561 21,497 24,871 46,368 36,882 11,538 -57 -0.12(มีนาคม 2561)

ความหนาแน่นของประชากร 2,287 คน/ตร.กม. (พื้นที่ 20.268 ตารางกิโลเมตร)

 

จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน) ปี 2561 (มีนาคม 2561)

เขตการปกครอง
เทศบาลเมืองแสนสุข
ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
(หลังคาเรือน)
ครัวเรือน
(เจ้าบ้าน)
ตำบลแสนสุข 17,777 20,715 38,492 33,382 9,641
ตำบลเหมือง (บางส่วน) 3,301 3,679 6,980 3,115 1,659
ตำบลห้วยกะปิ (บางส่วน) 419 477 896 385 238
รวมทั้งสิ้น 21,497 24,871 46,368 36,882 11,538

ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน / ครัวเรือน

 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ปี 2555-2561 (มีนาคม 2561)

ประเภท ชาย หญิง รวม เพิ่มขึ้น / ลดลง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2555 14,706 18,384 33,090  
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2556 14,986 18,289 33,275 0.56
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2557 15,550 19,257 34,807 4.60
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2558 15,906 19,794 35,700 2.57
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2559 16,126 19,880 36,006 0.86
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2560 16,302 19,945 36,247 0.67
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2561 16,298 19,925 36,223 -0.07

ประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ปี 2561 (มีนาคม 2561)

ประเภท ชาย หญิง รวม
เด็ก (ทารก – 9 ปี)  2,542 2,482 5,024
เด็กโต (10 – 14 ปี) 1,296 1,274 2,570
วัยรุ่น (15 – 19 ปี) 1,364 1,330 2,694
ผู้ใหญ่ (20 – 59 ปี)       13,093 15,437 28,530
ผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป)  2,956 4,169 7,125
รวมทั้งสิ้น 21,251 24,692 45,943

ประชากรในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ปี 2561 ทั้งหมด 46,368 คน
*สามารถแบ่งเป็นช่วงอายุได้เพียง 45,943 คน เนื่องจากประชากรบางส่วน (จำนวน 425 คน)
รายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง

 

ประชากรในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข อายุ 50-59 ปีขึ้นไป (มีนาคม 2561)

ประเภท ชาย หญิง รวม
 อายุ 50 ปี 351 418 769
 อายุ 51 ปี 343 367 710
 อายุ 52 ปี 330 362 692
 อายุ 53 ปี 325 372 697
 อายุ 54 ปี 278 343 621
 อายุ 55 ปี 286 397 683
 อายุ 56 ปี 277 359 636
 อายุ 57 ปี 246 354 600
 อายุ 58 ปี 233 326 559
 อายุ 59 ปี 230 320 550

 

ประชากรผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข (มีนาคม 2561)

ประเภท ชาย หญิง รวมผู้สูงอายุ
 อายุ 60 ปี-100 ปี 2,955 4,169 7,124
 อายุมากกว่า 100 ปี 1 - 1
รวมทั้งสิ้น 2,956 4,169 7,125

        ที่มา : งานทะเบียนราษฎร

 

จำนวนครัวเรือน และประชากร ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข

จำนวนประชากรแยกตามชุมชน 25 ชุมชน ประจำปี 2561

ชุมชน จำนวนครัวเรือน
ชุมชนเขต 1 มี 8 ชุมชน ดังนี้
ชุมชนมณีแก้ว 1,797
ชุมชนดอนบน 1,425
ชุมชนบางแสนทาวเวอร์ 396
ชุมชนตาลล้อม 1 1,052
ชุมชนตาลล้อม 2 1,575
ชุมชนบ้านเหมือง 969
ชุมชนพัฒนา 2 625
ชุมชนดอนนารา 500
รวมเขต 1 8,339
ชุมชนเขต 2 มี 7 ชุมชน ดังนี้
ชุมชนวัดกลางดอน 627
ชุมชนแสนสุข 881
ชุมชนมาบมะยม 817
ชุมชนร่วมใจพัฒนา 3,488
ชุมชนท้ายตลาด 901
ชุมชนบางแสนบน 3,229
ชุมชนหาดวอนนภา 3,265
รวมเขต 2 13,208
ชุมชนเขต 3 มี 10 ชุมชน ดังนี้
ชุมชนบางเป้ง 5,042
ชุมชนหน้ามอ 1,355
ชุมชนโชคดี 1,548
ชุมชนสมใจนึก 866
ชุมชนหน้าเทศบาล 1,126
ชุมชนมุขแสนเจริญ 2 274
ชุมชนบ้านแหลมแท่น 1,904
ชุมชนมุขแสนเจริญ 1 861
ชุมชนวัดแสนสุข 1,751
ชุมชนเขาสามมุข 608
รวมเขต 3 15,335
รวม 25 ชุมชน 36,882


       ข้อมูล : งานทะเบียนราษฎร เดือนมีนาคม 2561