กองสวัสดิการสังคม

เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

หน้าที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้าน

      - งานด้านสังคมสงเคราะห์

      - งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

      - งานพัฒนาชุมชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การให้บริการด้านสวัสดิการสังคม

1. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 500 บาท

คุณสมบัติผู้ขอรับเบี้ยยังชีพ ได้แก่

- อายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
- ภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่ขอรับเบี้ย


โดยเตรียมหลักฐานที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ดังนี้
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
- สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ 1 ฉบับ


* กรณีไม่สามารมาลงทะเบียนเองได้ให้มอบอำนาจ ผู้รับมอบต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
- สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ 1 ฉบับ
- หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ
- สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ผู้รับมอบ 1 ฉบับ

แบบคำขอขั้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

หนังสือมอบอำนาจผู้สูงอายุ

2. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ เดือนละ 500 บาท

คุณสมบัติผู้ขอรับเบี้ยยังชีพ ได้แก่

- มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่ขอรับเบี้ย


โดยเตรียมหลักฐานที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนคนพิการ ดังนี้

- สำเนาบัตรประชาชน/ใบสูติบัตร (กรณีเป็นเด็ก) 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

- สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ 1 ฉบับ

- สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ 1 ฉบับ


* กรณีไม่สามารมาลงทะเบียนเองได้ให้มอบอำนาจ ผู้รับมอบต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

- สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ 1 ฉบับ

- หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ

- สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ผู้รับมอบ 1 ฉบับ


2.1 การจดทะเบียนคนพิการ

นำเอกสารยื่นขอจดทะเบียนได้ที่

1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี (ศาลากลางจังหวัด)

2. โรงพยาบาลชลบุรี

3. เทศบาลเมืองแสนสุข


โดยเตรียมหลักฐานที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนคนพิการ ดังนี้

- สำเนาบัตรประชาชน/ใบสูติบัตร (กรณีเป็นเด็ก) 2 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

- เอกสารรับรองความพิการ จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น


* กรณีไม่สามารมาลงทะเบียนเองได้ให้มอบอำนาจ ผู้รับมอบต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

- สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนผู้รับมอบ 1 ฉบับ

- หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ

แบบคำขอขั้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

หนังสือมอบอำนาจผู้สูงอายุ

3. การขึ้นทะเบียนรับเงินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน
เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ

- มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)

- เด็กที่อายุต่ำกว่า 6 ปี

- อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย

- ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐ หรือเอกชน

ผู้ปกครองที่มีสิทธิ ลงทะเบียน

-มีสัญชาติไทย

-เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ

-เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย

-อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี


เอกสารประกอบการลงทะเบียน

- แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)

- แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)

- บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง

- สำเนาใบสูติบัตรเด็กแรกเกิด

- สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)

- สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์

- กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)

- สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

แบบรับรองสถานะของครัวเรือน

4. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เดือนละ 500 บาท

คุณสมบัติผู้ขอรับเบี้ยยังชีพ ได้แก่

- มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่ขอรับเบี้ย


โดยเตรียมหลักฐานที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนคนพิการ ดังนี้

- สำเนาบัตรประชาชน/ใบสูติบัตร (กรณีเป็นเด็ก) 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

- ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง 1 ฉบับ

- สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ 1 ฉบับ


* กรณีไม่สามารมาลงทะเบียนเองได้ให้มอบอำนาจ ผู้รับมอบต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

- สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ 1 ฉบับ

- หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ

- สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ผู้รับมอบ 1 ฉบับ

5. การให้คำปรึกษาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการด้านการสงเคราะห์และสวัสดิการภาครัฐ

ดำเนินการดังนี้

1.กรอกคำขอร้องขอรับการช่วยเหลือทั่วไป

2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

4.รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป


* เทศบาลจะดำเนินการให้การช่วยเหลือ หากอำนาจหน้าที่ไม่สามารถกระทำได้ จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ต่อไป

6. การสำรวจและเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส

7. จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ด้านสวัสดิการสังคม