พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2562

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2544

ระเบียบการจำหน่านสินค้าและบริการบริเวณชายหาดบางแสน

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการความคุมโรคเทศบาลเมืองแสนสุข ที่ 1/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากเชื่อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ระเบียบการจำหน่านสินค้าและบริการชายหาดสาธารณะ เทศบาลเมืองแสนสุข

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ระเบียบการจำหน่านสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตลาดหนองมน ถนนสันติเกษม เทศบาลเมืองแสนสุข

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ให้บริการนวดแผนไทย

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการแผงริมทางเดินหินแกรนิต

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการแผงลอยขายเสื้อผ้า

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการแผงลอยขายอาหารสวนหย่อมแหลมแท่นและบริเวณหน้าซอย 1 ถนนบางแสนสาย 1

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการแผงลอยอาหาร

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการให้เช่าเก้าอี้ชายหาด

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการให้เช่าจักรยาน

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการให้เช่าห่วงยาง

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการขายไก่ย่าง

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการล้อเลื่อนขายของเบ็ดเตล็ด


ศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 2562


กฎหมายอื่นๆ

สรุปข้อกฎหมายควบคุมการเผาในที่โล่ง