พระราชบัญญัติ/ระเบียบกระทรวง

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2562

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2544

ระเบียบการจำหน่านสินค้าและบริการบริเวณชายหาดบางแสน

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการความคุมโรคเทศบาลเมืองแสนสุข ที่ 1/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากเชื่อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ระเบียบการจำหน่านสินค้าและบริการชายหาดสาธารณะ เทศบาลเมืองแสนสุข

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ระเบียบการจำหน่านสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตลาดหนองมน ถนนสันติเกษม เทศบาลเมืองแสนสุข

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ให้บริการนวดแผนไทย

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการแผงริมทางเดินหินแกรนิต

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการแผงลอยขายเสื้อผ้า

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการแผงลอยขายอาหารสวนหย่อมแหลมแท่นและบริเวณหน้าซอย 1 ถนนบางแสนสาย 1

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการแผงลอยอาหาร

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการให้เช่าเก้าอี้ชายหาด

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการให้เช่าจักรยาน

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการให้เช่าห่วงยาง

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการขายไก่ย่าง

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการล้อเลื่อนขายของเบ็ดเตล็ด


ศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 2562


กฎหมายอื่นๆ

สรุปข้อกฎหมายควบคุมการเผาในที่โล่ง