• เมืองแสนสุข

  SMART CITY

 • บางแสน

  ดินแดนแสนสุข

 • SMART CITY

  เทศบาลเมืองแสนสุข

 • SMART CITY

  เทศบาลเมืองแสนสุข

ONE STOP 
SERVICE

เมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข

สวัสดีบางแสน

ร่างประกวดราคาจ้างโครงการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้วย Smart Technology ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผล
การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

วีดีทัศน์

รายงานข้อมูลสาธารณะ

CITY DATA SAENSUK

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผล
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกวดราคา
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผล
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกวดราคา