เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

อัตรากำลังเทศบาลเมืองแสนสุข
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2563

หน่วยงาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
สำนักปลัดเทศบาล 8 13 4 - 41 4 70
กองวิชาการและแผนงาน 3 7 - 1 2 3 16
กองช่าง 11 6 5 - 91 7 120
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2 14 4 1 46 46 113
กองช่างสุขาภิบาล 2 3 - - 41 8 54
กองการศึกษา 3 8 - - 14 11 36
กองสวัสดิการสังคม - 6 - - 1 4 11
กองคลัง 4 15 - 1 3 16 39
หน่วยงานตรวจสอบภายใน - - - - - - -
รวมทั้งสิ้น 33 72 13 3 239 99 459 

รวมพนักงานเทศบาล 105 คน ลูกจ้างประจำ 16 คน พนักงานจ้าง 338 คน รวมทั้งสิ้น 459 คน