อัตรากำลัง

เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

อัตรากำลังเทศบาลเมืองแสนสุข

ข้อมูล ณ 7 พฤษภาคม 2564

หน่วยงาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
สำนักปลัดเทศบาล 9 11 3 - 52 4 79
กองการเจ้าหน้าที่  1 2 - - - - 3
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 7 5 - 1 3 4 20
กองช่าง 11 6 5 - 95 7 124
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 13 3 3 1 54 45 119
กองช่างสุขาภิบาล 1 3 - - 40 7 51
กองการศึกษา 2 4 - - 14 12 32
กองสวัสดิการสังคม - 7 - - 1 4 12
กองคลัง 4 14 - 1 3 18 40
หน่วยงานตรวจสอบภายใน - 1 - - - - 1
รวมทั้งสิ้น 48 56 11 3 262 101 481 

อัตรากำลังเทศบาลเมืองแสนสุข 481 คน

พนักงานเทศบาล
0
คน
ลูกจ้างประจำ
0
คน
พนักงานจ้าง
0
คน