สถิติข้อมูลการให้บริการ

  • สถิติข้อมูลการให้บริการ

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองแสนสุข

เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566

จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ (Walk – in)

ที่
รายการ
จำนวน/เดือน
รวม
ต.ค.
2565
พ.ย.
2565
ธ.ค.
2565
ม.ค.
2566
ก.พ.
2566
มี.ค.
2566
เม.ย.
2566
พ.ค.
2566
มิ.ย.
2566
ก.ค.
2566
ส.ค.
2566
ก.ย.
2566
1
การรับชำระภาษีป้าย/
ปิดประกาศ

0

0

0

96

231

345

52

23

37

38

52

21

895

2
การจดทะเบียนพาณิชย์/
ขออนุญาตจัดตั้งใหม่

19

18

5

23

34

31

15

13

24

26

21

19

248

3
การรับชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

91

32

31

0

1

23

430

1,443

4,424

777

618

807

8,678

4
การรับชำระค่าธรรมเนียมจัดขนสิ่งปฏิกูล

190

178

154

175

169

160

153

167

171

174

172

164

2,027

5
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/
ที่อาศัย

21

16

19

27

16

25

7

19

27

20

24

26

247

6
การให้บริการขึ้นทะเบียนผู้พิการ

12

6

7

9

7

8

2

13

8

4

13

14

103

7
การให้บริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

85

71

0

83

64

69

50

54

47

49

56

71

699

8
การให้บริการขึ้นทะเบียน
เด็กแรกเกิด

15

7

15

18

26

25

10

52

23

13

20

23

247

9
การรับแจ้งร้องทุกข์เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ

15

10

20

12

25

10

20

18

28

14

20

16

208

รวมทั้งหมด

448

339

250

443

573

696

739

1,802

4,789

1,115

996

1,161

13,351

จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service

ที่
รายการ
จำนวน/เดือน
รวม
ต.ค.
2565
พ.ย.
2565
ธ.ค.
2565
ม.ค.
2566
ก.พ.
2566
มี.ค.
2566
เม.ย.
2566
พ.ค.
2566
มิ.ย.
2566
ก.ค.
2566
ส.ค.
2566
ก.ย.
2566
1
ระบบศูนน์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS)

0

0

0

25

119

109

59

86

74

74

61

260

867

รวมทั้งหมด

0

0

0

25

119

109

59

86

74

74

61

260

867