เอกสารรายงาน

สถิติข้อมูลการให้บริการ

รายงานการประชุมประชาคมเมือง

Saensuk smart living

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

กฏหมายและระเบียบ

สถิติการท่องเที่ยวบางแสน

สถิติประชากร

เอกสารเผยแพร่

คู่มือประชาชน

คู่มือนักท่องเที่ยว