ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ระเบียบกระทรงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทําประโยชน์หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าให้ตกเป็นรัฐ พ.ศ. 2522 และ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทําประโยชน์รีบเข้าทําประโยชน์ในที่ดิน

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2567

ประชาสัมพันธ์ประกาศ และระเบียบของกระทรวงมหาดไทย

ประชาสัมพันธ์ การปิดการจราจร Bangsaen 21

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2567

ลอยกระทงบางแสนยุคใหม่ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

การเปิดให้บริการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ออนไลน์ (ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร)

ประชาสัมพันธ์ผู้ค้าที่มีใบอนุญาตและไม่มีใบอนุญาต ที่เดินเร่ขายสินค้าบริเวณชายหาดบางแสน

ประชาสัมพันธ์ ไม่หยุดประกอบการค้าวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน และวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง แจ้งเตือนให้ระมัดระวังในช่วงเทศกาลลอยกระทง

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4)

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข ขอความร่วมมือในการสำรวจภาคสนาม ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง

คู่มือเสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำกับดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกรและประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการก่อสร้างที่เทศบาลเมืองแสนสุขดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 33 โครงการ

ประชาสัมพันธ์ การชำระค่าธรรมเนียมขยะ(ออนไลน์) ผ่านระบบ E-SERVICE เทศบาลเมืองแสนสุข

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะบริเวณชายหาดสาธารณะช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2567?

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านสุขาภิบาล ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน โรงเรียน ตลาด ร้านอาหาร และโรงแรม ติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคาร เพื่อลดปริมาณน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

เทศบาลเมืองแสนสุข เปิดให้บริการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ออนไลน์ (ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร)

ประชาสัมพันธ์เล่นน้ำทะเลช่วงมรสุม ร ะ วั ง !! แมงกะพรุนพิษ

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2566

กปภ. เตือนภัย ❌❌❌ มีการโจรกรรมมาตรวัดน้ำในหลายพื้นที่ ❌❌❌

ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองแสนสุขการสอบถามข้อมูลและแจ้งหลักฐานการชำระภาษี

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะบริเวณชายหาดสาธารณะช่วงการจัดงานวิ่ง BANGSAEN 10 (2023)

การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย

กรมควบคุมมลพิษได้ออกกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (คนพิการที่ไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการ/ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป)

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าบริเวณท่าเรือประมงพื้นบ้านหาดบางแสนล่าง

ปิดให้บริการสนามกีฬาในร่มเทศบาลเมืองแสนสุขชั่วคราว ระหว่างวันที่ 14 - 17 กันยายน 2566

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการตั้งวางร้านค้าและประกอบการบริเวณชายหาดสาธารณะ เดือนกันยายน ประจำปี 2566

เตือนไวรัสซิกามียุงลายเป็นพาหะนำโรค ยุงลายนอกจากจะเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก

ปิดให้บริการอาคารสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองแสนสุข (สระขนาด 50 เมตร) ชั่วคราว ในวันที่ 4 - 5 กันยายน 2566

เปิดรับสมัคร ทีมกองเชียร์อาสา"CHONBURI WE CHEER" สำหรับรายการวิ่ง BANGSAEN10-2023

“ซาเล้งเดลิเวอรี่” เดือนกันยายน 2566 รับซื้อมูลฝอยรีไซเคิล รับบริจาคมูลฝอยรีไซเคิล/ขยะอิเล็กทรอนิกส์/วัสดุที่ไม่ใช้แล้วทุกชนิด

แอพปลอม! ลงทะเบีบนรับเงินดิจิทัล ของจริงยังไม่มีแอปและยังไม่มีลงทะเบียนใดๆ

ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์ ตารางปิดการจราจร BANGSAEN10:2023

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุขเรื่อง ระเบียบการใช้ท่าเทียบเรือประมงบางแสนล่าง

เทศบาลเมืองแสนสุขแจ้งให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ดำเนินการยื่นขอต่อใบอนุญาตฯ และชำระค่าธรรมเนียม ประจำปี 2567

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ระเบียบการใช้ท่าเทียบเรือประมงบางแสนล่าง