กองคลัง

เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณถนนแสนสุข ซอย ๓ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนซอยเชื่อมถนนเปรมใจราษฎร์ (ใกล้บ้านเลขที่ ๑๑๖/๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วที่ดินอาคารจอดรถยนต์ อาคารจัดเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์ และศูนย์บริหารจัดการด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณถนนบางแสนสาย ๑ (ใกล้อาคาร เทศกิจ ซอย ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผล
การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

หน้าที่รับผิดชอบ

กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

มีหน้าที่ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการพัฒนารายได้

 • งานการเงินและบัญชี
 • งานผลประโยชน์
 • การจัดเก็บภาษีอากร
 • งานเร่งรัดรายได้
 • งานสถิติการคลัง
 • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • การจัดซื้อ - จัดจ้าง การประกวดราคา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 • รับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 • รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • รับชำระภาษีป้าย
 • ชำระค่าธรรมเนียมขออนุญาตใช้เสียง
 • รับจดทะเบียนพาณิชย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

“ภาษี” หมายความว่า ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง “ผู้เสียภาษี” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือเป็นผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ และให้หมายความรวมถึงผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทนผู้เสียภาษี

“ที่ดิน” หมายความว่า พื้นดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย

“สิ่งปลูกสร้าง” หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมและให้หมายความรวมถึงห้องชุดหรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย

“ห้องชุด” หมายความว่า ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้ว

“ผู้เสียภาษี” หมายความว่า เจ้าของที่ดิน/เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง หรือ ผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ที่ทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ

กำหนดเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

- ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือนพฤศจิกายน

- ประกาศประเมินทุนทรัพย์ ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์

- แจ้งการประเมินภาษี ภายในเดือนกุมภาพันธ์

- ชำระภาษี ภายในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน

- ขอผ่อนชำระภาษี เมษายน – มิถุนายน

ฐานภาษีเพื่อการคำนวณภาษี

มูลค่าที่ดินและมูลค่าสิ่งก่อสร้าง X อัตราภาษี = ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อัตราภาษี

ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย

เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (มีชื่อในโฉนดและทะเบียนบ้าน) ยกเว้นมูลค่าฐานภาษี 50 ล้านบาท

เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง (มีชื่อในทะเบียนบ้าน) ยกเว้นมูลค่าฐานภาษี 10 ล้านบาท

มูลค่าฐานภาษี 0-50 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.02%

มูลค่าฐานภาษี 50-75 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.03%

มูลค่าฐานภาษี 75-100 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.05%

มูลค่าฐานภาษี 100 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษีในอัตรา 0.10%


ที่ดินเกษตรกรรม

บุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้น อปท.ละ 50 ล้านบาท นิติบุคคลไม่ได้รับการยกเว้น

มูลค่าฐานภาษี 0-50 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษี

มูลค่าฐานภาษี 50-125 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.01%

มูลค่าฐานภาษี 125-150 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.03%

มูลค่าฐานภาษี 150-550 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.05% หรือคิดเป็นล้านละ 500 บาท


ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรมและที่ดินรกร้างว่างเปล่า

มูลค่าฐานภาษี 0-50 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.3%

มูลค่าฐานภาษี 50-200 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.4%

มูลค่าฐานภาษี 200-1,000 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.5%

มูลค่าฐานภาษี 1,000-5,000 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.6%

มูลค่าฐานภาษี 5,000 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษีในอัตรา 0.7%

**คิดอัตราภาษีเริ่มต้น 0.3% และเพิ่มขึ้น 0.3% ของทุก 3 ปี

หากยังไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์ รวมแล้วต้องไม่เกิน 3%**


เบี้ยปรับ 

10% ของค่าภาษี ชำระก่อนออกหนังสือแจ้งเตือน

20% ของค่าภาษี ชำระภายในวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือน

40% ของภาษี ชำระเกินวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือน

เงินเพิ่ม 

1% ของค่าภาษี ต่อเดือนที่ค้างชำระ

บทลงโทษ 
เบี้ยปรับ, เงินเพิ่ม, อายัดทรัพย์สิน และขายทอดตลาด,ระงับการทำนิติกรรมที่ดิน

ประกาศการชำระภาษีประจำปี 2567

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2567

เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของอาคารชุด/ห้องชุด (ภดส.2) ประจำปี 2567

เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ภาษีป้าย

      ภาษีป้าย เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้าย อันหมายถึงป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมาย ที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นๆ เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย
     - ผู้เป็นเจ้าของป้ายจะต้องยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
     - กรณีที่ติดตั้งป้ายใหม่ จะต้องยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งใหม่

การชำระเงินค่าภาษี
     ป้ายประเภท 1 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนให้คิดอัตรา 5 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
     ป้ายประเภท 2 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยปนไปกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่นให้คิดอัตรา 26 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมต
     ป้ายประเภท 3 หมายถึง (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ หรือ
                                    (ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศให้คิดอัตรา 52 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
     เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้วถ้ามีอัตราส่วนต่ำกว่าป้าย 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท

การไม่ยื่นแบบและชำระภาษีภายในกำหนด
     - ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ยื่นแบบภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 10 ของค่าภาษี
     - ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ชำระเงินค่าภาษีภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ของค่าภาษี

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

     สำหรับอาคารโรงเรือนวันหนึ่งมูลฝอยเกิน 20 ลิตร ค่าธรรมเนียม เดือนละ 40 บาท

     เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร สถานที่และประโยชน์ในกาสรรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล โปรดให้ความร่วมมือชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย เป็นประจำทุกเดือนและรับใบเสร็จรับเงินทุกครั้งจากเจ้าหน้าที่

ทะเบียนพาณิชย์

ฝ่ายแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินและงานทะเบียนพาณิชย์

เอกสารประชาสัมพันธ์ การจดทะเบียนพาณิชย์