• งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553