งบประมาณรายจ่ายประจำปี

  • เอกสาร/รายงาน
  • งบประมาณรายจ่ายประจำปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบประชาสัมพันธ์

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบประชาสัมพันธ์

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบประชาสัมพันธ์

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบประชาสัมพันธ์

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบประชาสัมพันธ์

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบประชาสัมพันธ์

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบประชาสัมพันธ์

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบประชาสัมพันธ์

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม ฉบับที่ 1