หน่วยงานตรวจสอบภายใน

เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

หน้าที่รับผิดชอบ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองแสนสุข

     มีหน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรอง ให้ความเห็นและเสนอแนะแก่ปลัดเทศบาลเกี่ยวกับงานการเงินของเทศบาล และควบคุมตรวจสอบด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย