สถิติประชากร

  • สถิติประชากร

จำนวนบ้านทั้งหมด 37,308 หลัง 12,123 ครัวเรือน

0
ประชากร ( พศ. 2563 )
0
ชาย
0
หญิง

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย

4 คน / ครัวเรือน

2562

0%
ชาย
0%
หญิง
0%

2563

0%
ชาย
0%
หญิง
0%

ประชากรตามอายุ

แสดงเปอร์เซ็นต์แต่ละช่วงอายุของประชากรในตำบลแสนสุข ซึ่งประกอบด้วยผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) จำนวน 7,916 คน

0%
เด็ก (ทารก – 9 ปี) 5,215 คน
0%
เด็กโต (10-14 ปี) 2,544 คน
0%
วัยรุ่น (15-19 ปี) 2,936 คน
0%
ผู้ใหญ่ (20 -59 ปี) 28,017 คน

จำนวนประชากร เทศบาลเมืองแสนสุข ปี พ.ศ. 2543 – 2563

ปี พ.ศ.

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม

บ้าน(หลัง)

ครัวเรือน

ประชากร

เพิ่มขึ้น/(ลดลง) คน

เพิ่มขึ้น / (ลดลง) %

2543

18,403

20,906

39,309

17,934

6,931

-4,106

-9.46

2544

18,677

20,193

38,870

17,985

7,215

-439

-1.12

2545

19,510

21,026

40,536

18,420

7,617

1,666

4.29

2546

19,696

21,850

41,546

18,940

7,832

1,010

2.49

2547

19,886

22,588

42,474

19,626

8,083

928

2.23

2548

19,729

23,261

42,990

20,640

8,333

516

1.21

2549

19,751

23,691

43,442

21,532

8,623

452

1.05

2550

19,859

23,385

43,244

22,284

8,729

-198

-0.46

2551

20,078

24,288

44,366

23,286

8,907

1,122

2.59

2552

19,929

24,383

44,312

23,925

9,128

-54

-0.12

2553

19,773

24,067

43,840

24,691

9,354

-472

-1.07

2554

19,725

23,597

43,322

26,068

9,517

-518

-1.18

2555

19,917

23,387

43,304

28,057

9,904

-18

-0.04

2556

20,169

23,288

43,457

29,295

10,184

153

0.35

2557

20,813

24,329

45,142

31,922

10,641

1,685

3.88

2558

21,199

24,864

46,063

35,251

11,041

921

2.04

2559

21,373

24,929

46,302

36,266

11,310

239

0.52

2560

21,508

24,917

46,425

36,867

11,514

123

0.27

2561

21,565

24,787

46,352

37,098

11,646

-73

-0.16

2562

21,824

24,834

46,658

37,278

12,070

306

0.66

2563

21,830

24,798

46,628

37,308

12,123

-30

-0.06 (มกราคม 2563)

ความหนาแน่นของประชากร 2,300.57 คน/ตร.กม. (พื้นที่ 20.268 ตารางกิโลเมตร)

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองแสนสุข ประชากรเดือนมกราคม 2563

จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน) ปี 2563 (เดือนมกราคม 2563)

เขตการปกครอง

เทศบาลเมืองแสนสุข

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนบ้าน

(หลังคาเรือน)

ครัวเรือน

(เจ้าบ้าน)

ตำบลแสนสุข

18,110

20,644

38,754

33,710

10,200

ตำบลเหมือง (บางส่วน)

3,303

3,661

6,964

3,209

1,681

ตำบลห้วยกะปิ (บางส่วน)

417

493

910

389

242

รวมทั้งสิ้น

21,830

24,798

46,628

37,308

12,123

ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน / ครัวเรือน

มีสิทธิ์เลือกตั้ง ปี 2555-2563 (เดือนมกราคม 2563)

ประเภท

ชาย

หญิง

รวม

เพิ่มขึ้น / ลดลง %

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2555

14,706

18,384

33,090

-

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2556

14,986

18,289

33,275

0.56

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2557

15,550

19,257

34,807

4.60

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2558

15,906

19,794

35,700

2.57

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2559

16,126

19,880

36,006

0.86

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2560

16,302

19,945

36,247

0.67

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2561

16,362

19,870

36,232

-0.04

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2562

16,541

19,815

36,356

0.34

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2563

16,537

19,807

36,344

-0.03

ประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ปี 2563 (เดือนมกราคม 2563) แบ่งเป็น

ประเภท

ชาย

หญิง

รวม

เด็ก (ทารก – 9 ปี)

2,650

2,565

5,215

เด็กโต (10-14 ปี)

1,301

1,243

2,544

วัยรุ่น (15-19 ปี)

1,461

1,475

2,936

ผู้ใหญ่ (20 -59 ปี)

13,101 14,916 28,017

ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)

3,317

4,599

7,916

รวมทั้งสิ้น

21,830 24,798 46,628

ประชากรในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ปี 2563 ทั้งหมด 46,628 คน

ประชากรในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข อายุ 50-59 ปีขึ้นไป (มกราคม 2563)

ประเภท

ชาย

หญิง

รวม

อายุ 50 ปี

335 409 774

อายุ 51 ปี

331 381 712

อายุ 52 ปี

334 385 719

อายุ 53 ปี

343 394 737

อายุ 54 ปี

320 354 674

อายุ 55 ปี

310 366 676

อายุ 56 ปี

270 354 624

อายุ 57 ปี

292 363 655

อายุ 58 ปี

266 363 629

อายุ 59 ปี

238 355 593

ประชากรผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข (มกราคม 2563)

ประเภท

ชาย

หญิง

รวมผู้สูงอายุ

อายุ 60 ปี-100 ปี

3,317 4,598 7,915

อายุมากกว่า 100 ปี

0 1 1

รวมทั้งสิ้น

3,317 4,599 7,916

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร

จำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข แยกตามชุมชน 25 ชุมชน ปี 2563

ชุมชน เขต 1

ชุมชน เขต 1 มี 8 ชุมชน

ประชากร(คน)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

1.ชุมชนมณีแก้ว

1,797

3,926

3,957

2.ชุมชนดอนบน

1,425

2,665

2,643

3.ชุมชนบางแสนทาวเวอร์

396

923

914

4.ชุมชนตาลล้อม1

1,052

2,408

2,421

5.ชุมชนตาลล้อม2

1,575

2,338

2,374

6.ชุมชนบ้านเหมือง

969

2,169

2,173

7.ชุมชนพัฒนา2

625

1,376

1,356

8.ชุมชนดอนนารา

500

1,054

1,041

รวมประชากรในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขชุมชนเขต 1

8,339คน

16,859คน

16,879คน

ชุมชน เขต 2

ชุมชน เขต 2 มี 7 ชุมชน

ประชากร(คน)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

1.ชุมชนหาดวอนนภา

3,265

3,888

3,952

2.ชุมชนท้ายตลาด

901

1,562

1,564

3.ชุมชนร่วมใจพัฒนา

3,488

1,298

1,336

4.ชุมชนแสนสุข

881

1,338

1,326

5.ชุมชนวัดกลางดอน

627

835

828

6.ชุมชนมาบมะยม

817

754

766

7.ชุมชนบางแสนบน

3,229

3,113

2,886

รวมประชากรในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขชุมชนเขต 2

13,208คน

12,788คน

12,658คน

ชุมชน เขต 3

ชุมชน เขต 3 มี 10 ชุมชน

ประชากร(คน)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

1.ชุมชนบางเป้ง

5,042

3,810

3,882

2.ชุมชนหน้ามอ

1,355

844

844

3.ชุมชนโชคดี

1,548

958

1,009

4.ชุมชนสมใจนึก

866

2,536

2,666

5.ชุมชนหน้าเทศบาล

1,126

1,444

1,424

6.ชุมชนวัดแสนสุข

1,751

2,961

3,020

7.ชุมชนมุขแสนเจริญ1

861

1,565

1,603

8.ชุมชนมุขแสนเจริญ2

274

436

458

9.ชุมชนเขาสามมุข

608

796

802

10.ชุมชนบ้านแหลมแท่น

1,904

1,370

1,375

รวมประชากรในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขชุมชนเขต 3

15,335คน

16,720 คน

17,083 คน

รวมประชากรในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จำนวน 3 เขต 25 ชุมชน

36,882 คน

46,367 คน

46,620 คน

รวมประชากรในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จำนวน 3 เขต 25 ชุมชน มีประชากรในปี 2563 จำนวน 46,620 คน

* ประชากรไม่กำหนดชุมชน จำนวน 8 คน

*รวมประชากรทั้งสิ้นในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จำนวน 46,628 คน