เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

รายชื่อคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแสนสุข

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
นายณรงค์ชัย  คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข 23 มีนาคม 2557 - ปัจจุบัน
นายสวัสดิ์     หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข 2 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน
นายวรชาติ    ศักดิ์วราสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข 2 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน
นายกิตติไชย  คุณปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข 2 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน
     

รายชื่อที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานายกเทศมนตรี

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
นายชัยยศ   ปรีหะจินดา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 2 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน
นายอุดม     มิ่งเจริญพร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 2 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน
นายศวง     เหมะเกตุ เลขานายกเทศมนตรี 2 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน
     

ประธานสภาเทศบาลเมืองแสนสุข

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
นายพรมมาศ  ยิ้มลมัย ประธานสภาเทศบาลเมืองแสนสุข

คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี