ผู้บริหาร

   นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม  นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข

e-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. //

โทรศัพท์สำนักงาน : 038-193520

โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-8630000

   นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม  รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข

e-mail : -

โทรศัพท์สำนักงาน : 038-193520

โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-6868452

   นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข

e-mail : -

โทรศัพท์สำนักงาน : 038-193520

โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-6121229

   นายนิธิ ประเสริฐวิทย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข

e-mail : 

โทรศัพท์สำนักงาน : 038-193520

โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-8220843

   นายกานต์พงศ์ เจนวาณิชยานนท์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข  
   นายชัยยศ ปรีหะจินดา  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข  
  นางอัจฉรา เจริญผล  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข  

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข

   นายกิตติไชย คุณปลื้ม  ประธานสภาเทศบาลเมืองแสนสุข  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
   นายเล็ก ทองระอา  รองประธานสภาเทศบาลเมืองแสนสุข  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
   นายไพศาล สีนาคล้วน  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองแสนสุข  ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข
   นางกรณ์ภัสสร รอรั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
   นายพัลลภ ยุจิเสรี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
   นายสุภาพ พร้อมมูล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
   นายวิรัตน์ เกิดอยู่  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
   นายยุทธนา รอรั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
   นายมนตรี ยิ้มลมัย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
   นายชวลิต วงศ์ศิริ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
   นายอุดมกฤษ มิ่งเจริญพร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
   นายธานินทร์ เรืองสุขศรี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
   นางสมพิศ สดใส  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
   นายเนื่อง เปรมเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  
   นายธนิก ปิ่นทอง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  
   นายวีระ พิพัฒน์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  
   นายเฉลียว เอมโอช  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  
   นายทอม สวยสม  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  
   นายอำนาจ สังข์สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  

หัวหน้าส่วนราชการ

   นายไพศาล สีนาคล้วน  ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข

e-mail : -

โทรศัพท์สำนักงาน : 038-385363

โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 099-3961155

   -  รองปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข  
   นางสาวธัญญธร ทุมมาตัน  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

e-mail : -

โทรศัพท์สำนักงาน : 038-193520

โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-6183636

 
   นายเสรี ศรีวิเชียร  ผู้อำนวยการกองช่าง

e-mail : -

โทรศัพท์สำนักงาน : 038-193509

โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-9499284

 
   ว่าที่ร้อยตรี อลงกรณ์ กลิ่นสุคนธ์  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

e-mail : -

โทรศัพท์สำนักงาน : 038-193503

โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-8259669

 
   นางอาภรณ์ แหวนเพ็ชร  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

e-mail : -

โทรศัพท์สำนักงาน : 038-193582

โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-7625206

 
   นายมานะ กมลธเนศ  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

e-mail : -

โทรศัพท์สำนักงาน : 038-193512

 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-3773447
   นายสุนทร เพิ่มพูล  ผู้จัดการสถานธนานุบาล

e-mail : -

โทรศัพท์สำนักงาน : 038-387041-2

โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 087-4446411

 
  นางสาวิตรี หงษ์ศรีแก้ว   ผู้อำนวยการกองการศึกษา

e-mail : -

โทรศัพท์สำนักงาน : -

โทรศัพท์เคลื่อนที่ : -

 
   นายชุมพล จันทร์เพ็ญ  ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

e-mail : -

โทรศัพท์สำนักงาน : -

โทรศัพท์เคลื่อนที่ : -

 
  นางชีวารัตน์ หงษ์อุดม ผู้อำนวยการกองคลัง

e-mail : -

โทรศัพท์สำนักงาน : -

โทรศัพท์เคลื่อนที่ : -