คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ

เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ผู้บริหาร

นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม
รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
นายนิธิ ประเสริฐวิทย์
รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
นายกานต์พงศ์ เจนวาณิชยานนท์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
นายชัยยศ ปรีหะจินดา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
นางอัจฉรา เจริญผล
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข

นายกิตติไชย คุณปลื้ม
ประธานสภาเทศบาลเมืองแสนสุข
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายเล็ก ทองระอา
รองประธานสภาเทศบาลเมืองแสนสุข
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายกิตติศักดิ์ วชิรวิทยา
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองแสนสุข
นางกรณ์ภัสสร รอรั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายพัลลภ ยุจิเสรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสุภาพ พร้อมมูล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายวิรัตน์ เกิดอยู่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายยุทธนา รอรั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายมนตรี ยิ้มลมัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายชวลิต วงศ์ศิริ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายอุดมกฤษ มิ่งเจริญพร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายธานินทร์ เรืองสุขศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางสมพิศ สดใส
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายเนื่อง เปรมเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นายธนิก ปิ่นทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นายวีระ พิพัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นายเฉลียว เอมโอช
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นายทอม สวยสม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นายอำนาจ สังข์สุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

หัวหน้าส่วนราชการ

นายกิตติศักดิ์ วชิรวิทยา
ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข
นายธวัชชัย เพียราช
รองปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข
นายกฤษฎา ผลากอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายสุวัฒนะภูมิ ศรีสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายมานะ กมลธเนศ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวกชพรรณ จันทร์สม
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
นายแสนศักดิ์ เจริญผล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวปิยฉัตร บัวรอด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายชัชวาล กอหญ้ากลาง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล
นายกฤษฎา ผลากอง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นางผกากรอง ขุนทิพย์ทอง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสุรเชษฐ์ ฟักเชือก
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ