ข้อมูลการติดต่อ

  • Banner
  • ติดต่อเทศบาล

เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี ถ.บางแสนสาย 2 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

เบอร์โทร

0-3819-3500-2

อีเมล์

saraban@saensukcity.go.th

ตำแหน่งแผนที่

เบอร์ติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข (หมายเลขกลาง)

0-3819-3500-2

สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข (นอกเวลาราชการ)

0-3838-1061 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

0-3838-6386 (ศูนย์เทศกิจ)

เลขานุการคณะผู้บริหาร

0-3838-5364

ปลัดเทศบาล

0-3819-3500-2 ต่อ 319

สำนักปลัดเทศบาล

0-3819-3500-1

กองการเจ้าหน้าที่

0-3819-3500-2 ต่อ 320-322

กองคลัง

0-3819-3507

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

0-3819-3512

กองช่าง

0-3819-3509

กองสวัสดิการสังคม

0-3819-3582

กองช่างสุขาภิบาล

0-3819-3523

กองการศึกษา

0-3819-3585

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

0-3819-3503

งานทะเบียนราษฎร

0-3819-3518-9

งานสัตวแพทย์

0-3838-5100

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

0-3819-3580-1

สถานธนานุบาล

0-3838-7041-2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0-3819-1917

ศูนย์เทศกิจ

0-3838-6386, 080-794-1000, 080-794-2000

ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

0-3811-1024

ศูนย์ดำรงธรรม/งานนิติการ

0-3819-3520 ต่อ 317

อาคารสระว่ายน้ำ 50 เมตร เทศบาลเมืองแสนสุข

0-3819-1916

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0-3838-1061 หรือ 199