คู่มือประชาชน

 • คู่มือประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน เพื่อเป็นการรับรู้ข่าวสาร การมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาล จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ในเรื่องช่องทางและวิธีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาล และเพื่อเป็นคู่มือสำหรับประชาชนให้ตระหนักถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร


ซึ่งตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 7 ได้กำหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสาหรับประชาชน โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ

1. งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล

 • การแจ้งเกิด กรณีเกิดในบ้าน (อาคารที่มีบ้านเลขที่ รวมถึงสถานพยาบาล)
 • การแจ้งเกิด กรณีเกิดนอกบ้าน
 • การแจ้งเกิดเกินกำหนด สำนักทะเบียนที่แจ้งการเกิด (1) สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่เกิด หรือ (2) สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นอื่นที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 • การแจ้งเกิด (เด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้ง)
 • การแจ้งเกิด (เด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี หรือ บุพการีทอดทิ้งซึ่งอยู่ในการอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่จะทะเบียนตามกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็ก)
 • การพิสูจน์สถานการณ์เกิดและสัญชาติของเด็กที่ถูกทอดทิ้ง หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี
 • การขอหนังสือรับรองการเกิด
 • การแจ้งตาย กรณีคนในท้องที่ตายในบ้านหรือตายนอกบ้าน
 • การแจ้งตาย กรณีคนต่างท้องที่ตายในบ้านหรือตายนอกบ้าน
 • การแจ้งตาย กรณีได้รับแจ้งการตายโดยไม่ทราบว่าคนตายเป็นใคร
 • การแจ้งตาย กรณีได้รับแจ้งโดยมีเหตุเชื่อได้ว่ามีการตายแต่ไม่พบศพ
 • การแจ้งตาย กรณีคนตายโดยมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายโดยผิดธรรมชาติ (ถูกคนอื่นฆ่า อุบัติเหตุ ฆ่าตัวตาย สัตว์ทาร้ายตาย หรือตายไม่ทราบสาเหตุ)
 • การแจ้งตายเกินกำหนด กรณีคนตายเป็นคนในท้องที่สำนักทะเบียน
 • การแจ้งตายเกินกำหนด กรณีคนตายเป็นคนต่างท้องที่สำนักทะเบียน
 • การแจ้งการตายของคนที่ตายในท้องที่สำนักทะเบียนอื่น
 • การแจ้งย้ายออกจากบ้าน (เพื่อไปอยู่บ้านอื่นที่อยู่ต่างสำนักทะเบียน)
 • การแจ้งย้ายเข้าอยู่ในบ้าน
 • การแจ้งย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
 • การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง
 • การแจ้งย้ายที่อยู่ของคนที่ไปต่างประเทศ
 • การแจ้งย้ายที่อยู่เมื่อบุคคลดังกล่าวเดินทางกลับประเทศไทย
 • การแจ้งย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานานและไม่รู้ว่าอยู่ที่ใด
 • การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
 • การแจ้งย้ายกลับที่เดิม (กรณีแจ้งย้ายออกไปแล้วยังไม่ได้ไปแจ้งย้ายเข้า และขอแจ้งย้ายเข้าบ้านหลังเดิม)
 • การแจ้งกรณีแจ้งการย้ายออกแล้วแต่ใบแจ้งย้ายที่อยู่สูญหายหรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
 • การเพิ่มชื่อ กรณีตกสารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499 โดยจะต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2499
 • การเพิ่มชื่อ ขอเพิ่มชื่อโดยใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิมที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน
 • การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหรือเกิดในต่างประเทศ เดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานมาแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย
 • การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
 • การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศหรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity) ออกให้โดยสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย และมีหลักฐานเอกสารราชการที่ระบุว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทย ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
 • การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย
 • การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีการแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติจากสัญชาติอื่นหรือไม่มีสัญชาติไทย
 • การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีการแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติจากสัญชาติไทยหรือไม่มีสัญชาติหรือจากสัญชาติอื่น เป็นสัญชาติอื่น
 • การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีการแก้ไขรายการสัญชาติจากสัญชาติของบิดามารดาของเจ้าของประวัติจากสัญชาติอื่นหรือไม่มีสัญชาติ เป็นสัญชาติไทย
 • การกำหนดเลขที่บ้าน

2. กองคลัง

 • การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕
 • การรับชำระภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
 • การจดทะเบียนพาณิชย์

3. กองช่าง

 • การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 • การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
 • การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
 • การขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน
 • การขอตรวจสภาพอาคารเพื่อขอเลขหมายประจำบ้าน
 • ขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 • การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน ตามมาตร 39 ทวิ

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)
 • การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่ไม่เกิน200ตร.ม.)
 • การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

5. กองสวัสดิการสังคม

 • การบริการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 • การบริการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 • การบริการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

6. กองการศึกษา

 • การขอใช้สนามฟุตบอลเทศบาลเมืองแสนสุข
 • การขอใช้สระว่ายน้ำเทศบาลเมืองแสนสุข

7. สำนักปลัด

 • การขอข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองแสนสุข

8. งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล

 • การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาในที่หรือทางสาธารณะ

9. กองวิชาการและแผนงาน

 • การให้บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองแสนสุข

10. กองช่างสุขาภิบาล

 • การออกใบอนุญาตเชื่อมท่อน้ำเสีย - น้ำทิ้ง

คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือประชาชน