กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี
มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
  • - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • - งานวิจัยและประเมินผล
  • - งานจัดทำงบประมาณ
  • - งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  • - งานศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
  • - งานบริหารงานทั่วไป
  • - งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
  • - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย