กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : หน้าที่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานเผยแพร่และฝึกอบรม งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานป้องกันและควบคุมโรค งานสัตวแพทย์ โดยรับผิดชอบการปฏิบัติงาน งานส่งเสริมสุขภาพ ดังนี้

 • งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

  มีหน้าที่
  1. รับเรื่องร้องเรียนด้านเหตุรำคาญต่างๆ
  2. ออกใบอนุญาตประเภทต่างๆ ได้แก่
  - ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
  - ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  - ใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ
  - ใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายหรือเร่ขายสินค้าในที่สาธารณะ
  - ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
  - ใบอนุญาตจัดตั้งห่วงยาง
  - ใบอนุญาตเรือสกู๊ตเตอร์และเรือยาง
  - ใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน
  - อบรมและประชุมผู้ประกอบการชายหาดบางแสน/ตลาดหนองมน
  *ระยะเวลาในการต่อใบอนุญาต เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม ของทุกปี

 • งานรักษาความสะอาด

  มีหน้าที่
  1. เก็บขนขยะมูลฝอย
  2. จัดเก็บขยะบริเวณชายหาดบางแสน
  3. จัดตั้งถังขยะตามถนนสายต่างๆ
  4. รับดูดสิ่งปฎิกูล
  5. รับคำร้องในงานรักษาความสะอาด
  6. ล้างถังขยะ/ล้างตลาดหนองมน/ล้างลานแหลมแท่น/ล้างเขาสามมุข
  7. ล้างฟุตบาท หน้า ม.บูรพา แก้ปัญหาความสกปรกจากขี้นก
  8. ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง
  9. กวาด/ดูดฝุ่นถนนสายต่างๆ
  10. ทำน้ำ EM (น้ำหมักชีวภาพ)

 • งานสัตวแพทย์

  มีหน้าที่
  1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ ได้แก่
  - โรคลำไส้อักเสบติดต่อ
  - โรคไข้หวัดสุนัข
  - โรคไข้ฉี่หนู
  - โรคตับอักเสบติดต่อ
  - โรคพิษสุนัขบ้า
  2. ฉีดยาคุมกำเนิดสัตว์ ทำหมันสัตว์ การจัดการสัตว์ดุร้าย สัตย์จรจัด
  3. รักษาสัตว์ ตรวจสุขภาพ และการจัดการด้านสุขภาพ (ถ่ายพยาธิ/กำจัดไรขี้เรื้อน) ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์)
  * ให้บริการ 09.30-12.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ

 • งานเผยแพร่และฝึกอบรม

  มีหน้าที่
  1. เผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  2. โครงการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ จังหวัดชลบุรี
  3. ศูนย์วัสดุรีไซเคิล (กลุ่มซาเล้ง)
  4. โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน (ปลูกป่า)
  5. โครงการจัดทำปะการังเทียม (บ้านปลา)

 • งานศูนย์บริการสาธารณสุข

  มีหน้าที่
  1. ให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกถานที่
  2. รักษาพยาบาลผู้ป่วย ตามคำสั่งการรักษาของแพทย์
  3. ผ่าตัดเล็ก งานปฐมพยาบาล ทำแผล เย็บแผล งานฉีดยา
  4. รับส่งผู้ป่วยเพื่อการตรวจรักษาต่อเนื่อง งานติดตามผู้ป่วย ให้สุขศึกษาและฟื้นฟูสภาพ
  5. ให้บริการอุดฟัน ถอนฟัน และขูดหินปูน

 • งานส่งเสริมสุขภาพ

  มีหน้าที่
  1. งานอนามัยโรงเรียน
  2. ให้บริการและคำปรึกษาการวางแผนครอบครัว
  3. งานอนามัยแม่และเด็ก
  4. งานสาธารณสุขมูลฐาน และรับผิดชอบชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
  5. รับผิดชอบชมรมผู้สูงอายุแสนสุข
  6. งานโภชนาการ
  7. งานสุขภาพจิต

 • งานป้องกันและควบคุมโรค

  มีหน้าที่
  1. ป้องกันและติดตามผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด
  2. งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค
  - ฉีดพ่นยากำจัดยุง / แมลงวัน/กำจัดหนู

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : เอกสารเผยแพร่

 1. บทความวิจัยวารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องความรู้และการปฏิบัติตัวของนักท่องเที่ยวตามกฎหมายเกี่ยวกับเขตปลอดบุหรี่: กรณีศึกษาชายหาดบางแสน  (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  พฤษภาคม – สิงหาคม 2562  มณทิรา จรรยาภรณ์พงษ์ พย.บ., ณรงค์ชัย คุณปลื้ม บธ.ม., อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ พ.บ., วัลลภ ใจดี ปร.ด., พัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ใจดี ส.ด. (ผู้รับผิดชอบบทความ)
 2. บทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปี 2563 (วันที่ 27 มีนาคม 2563) เรื่อง พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่มือสองของประชาชนบริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี  รหัส T0001 มณทิรา จรรยาภรณ์พงษ์ , ศุลักษณา วงศ์เพชร  และพัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ใจดี
 3. บทความวิจัยวารสารบูรพาเวชสาร มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรณรงค์งดสูบบุหรี่บริเวณชายหาดบางแสน : ผลต่อการรับรู้และความร่วมมือของผู้ประกอบการชายหาดบางแสน  (ปีที่ 7 ประจำฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2563)  มณทิรา  จรรยาภรณ์พงษ์ (พย.บ.), ณรงค์ชัย คุณปลื้ม (บธ.ม.), อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ (พ.บ.), วัลลภ ใจดี (ปร.ด.), พัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ใจดี (ส.ด.)
 4. บทความวิจัยวารสารแพทย์นาวี กรมแพทย์ทหารเรือ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานขับเคลื่อนชายหาดปลอดบุหรี่ : กรณีศึกษาชายหาดบางแสน ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 : มกราคม – เมษายน 2563 พัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ใจดี, มณทิรา  จรรยาภรณ์พงษ์
 5. บทความวารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับรู้และการให้ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวต่อโครงการชายหาดบางแสนปลอดบุหรี่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563 มณทิรา  จรรยาภรณ์พงษ์, ณรงค์ชัย คุณปลื้ม, พัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ใจดี