กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

หน้าที่รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : หน้าที่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานเผยแพร่และฝึกอบรม งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานป้องกันและควบคุมโรค งานสัตวแพทย์ โดยรับผิดชอบการปฏิบัติงาน งานส่งเสริมสุขภาพ ดังนี้

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่

 1. รับเรื่องร้องเรียนด้านเหตุรำคาญต่างๆ
 2. ออกใบอนุญาตประเภทต่างๆ ได้แก่
 • ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
 • ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • ใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ
 • ใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายหรือเร่ขายสินค้าในที่สาธารณะ
 • ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 • ใบอนุญาตจัดตั้งห่วงยาง
 • ใบอนุญาตเรือสกู๊ตเตอร์และเรือยาง
 • ใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน
 • อบรมและประชุมผู้ประกอบการชายหาดบางแสน/ตลาดหนองมน

*ระยะเวลาในการต่อใบอนุญาต เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม ของทุกปี

งานรักษาความสะอาด

มีหน้าที่

 1. เก็บขนขยะมูลฝอย
 2. จัดเก็บขยะบริเวณชายหาดบางแสน
 3. จัดตั้งถังขยะตามถนนสายต่างๆ
 4. รับดูดสิ่งปฎิกูล
 5. รับคำร้องในงานรักษาความสะอาด
 6. ล้างถังขยะ/ล้างตลาดหนองมน/ล้างลานแหลมแท่น/ล้างเขาสามมุข
 7. ล้างฟุตบาท หน้า ม.บูรพา แก้ปัญหาความสกปรกจากขี้นก
 8. ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง
 9. กวาด/ดูดฝุ่นถนนสายต่างๆ
 10. ทำน้ำ EM (น้ำหมักชีวภาพ)

งานสัตวแพทย์

มีหน้าที่

 1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ ได้แก่
  - โรคลำไส้อักเสบติดต่อ

  - โรคไข้หวัดสุนัข
  - โรคไข้ฉี่หนู
  - โรคตับอักเสบติดต่อ
  - โรคพิษสุนัขบ้า
 2. ฉีดยาคุมกำเนิดสัตว์ ทำหมันสัตว์ การจัดการสัตว์ดุร้าย สัตย์จรจัด
 3. รักษาสัตว์ ตรวจสุขภาพ และการจัดการด้านสุขภาพ (ถ่ายพยาธิ/กำจัดไรขี้เรื้อน) ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์)
* ให้บริการ 09.30 - 12.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ

งานเผยแพร่และฝึกอบรม

มีหน้าที่

 1. เผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 2. โครงการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ จังหวัดชลบุรี
 3. ศูนย์วัสดุรีไซเคิล (กลุ่มซาเล้ง)
 4. โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน (ปลูกป่า)
 5. โครงการจัดทำปะการังเทียม (บ้านปลา)

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

มีหน้าที่

 1. ให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกถานที่
 2. รักษาพยาบาลผู้ป่วย ตามคำสั่งการรักษาของแพทย์
 3. ผ่าตัดเล็ก งานปฐมพยาบาล ทำแผล เย็บแผล งานฉีดยา
 4. รับส่งผู้ป่วยเพื่อการตรวจรักษาต่อเนื่อง งานติดตามผู้ป่วย ให้สุขศึกษาและฟื้นฟูสภาพ
 5. ให้บริการอุดฟัน ถอนฟัน และขูดหินปูน

งานส่งเสริมสุขภาพ

มีหน้าที่

 1. งานอนามัยโรงเรียน
 2. ให้บริการและคำปรึกษาการวางแผนครอบครัว
 3. งานอนามัยแม่และเด็ก
 4. งานสาธารณสุขมูลฐาน และรับผิดชอบชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
 5. รับผิดชอบชมรมผู้สูงอายุแสนสุข
 6. งานโภชนาการ
 7. งานสุขภาพจิต

งานป้องกันและควบคุมโรค

มีหน้าที่

 1. ป้องกันและติดตามผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด
 2. งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค
  - ฉีดพ่นยากำจัดยุง / แมลงวัน/กำจัดหนู

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : เอกสารเผยแพร่

ชื่อบทความ เส้นทางเชื่อมโยง

บทความวิจัยวารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องความรู้และการปฏิบัติตัวของนักท่องเที่ยวตามกฎหมายเกี่ยวกับเขตปลอดบุหรี่: กรณีศึกษาชายหาดบางแสน  (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  พฤษภาคม – สิงหาคม 2562  มณทิรา จรรยาภรณ์พงษ์ พย.บ., ณรงค์ชัย คุณปลื้ม บธ.ม., อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ พ.บ., วัลลภ ใจดี ปร.ด., พัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ใจดี ส.ด. (ผู้รับผิดชอบบทความ)


https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPHNU/article/view/212713

บทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปี 2563 (วันที่ 27 มีนาคม 2563) เรื่อง พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่มือสองของประชาชนบริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี  รหัส T0001 มณทิรา จรรยาภรณ์พงษ์ , ศุลักษณา วงศ์เพชร  และพัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ใจดี


http://www.northbkk.ac.th/conference/wp-content/uploads/2020/04/NBUconf63-ProgBook-ฉบับนำส่ง-Web.pdf

บทความวิจัยวารสารบูรพาเวชสาร มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรณรงค์งดสูบบุหรี่บริเวณชายหาดบางแสน : ผลต่อการรับรู้และความร่วมมือของผู้ประกอบการชายหาดบางแสน  (ปีที่ 7 ประจำฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2563)  มณทิรา  จรรยาภรณ์พงษ์ (พย.บ.), ณรงค์ชัย คุณปลื้ม (บธ.ม.), อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ (พ.บ.), วัลลภ ใจดี (ปร.ด.), พัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ใจดี (ส.ด.)

https://he01.tci-thaijo.org/index.php/BJmed/issue/view/16664
 

บทความวิจัยวารสารแพทย์นาวี กรมแพทย์ทหารเรือ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานขับเคลื่อนชายหาดปลอดบุหรี่ : กรณีศึกษาชายหาดบางแสน ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 : มกราคม – เมษายน 2563 พัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ใจดี, มณทิรา  จรรยาภรณ์พงษ์

https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nmdjournal/article/view/241547/164496
 

บทความวารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับรู้และการให้ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวต่อโครงการชายหาดบางแสนปลอดบุหรี่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563 มณทิรา  จรรยาภรณ์พงษ์, ณรงค์ชัย คุณปลื้ม, พัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ใจดี

https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/issue/view/16728

แผนปฏิบัติการป้องกันและการปรับตัวในสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ในพื้นที่สาธิตเทศบาลเมืองแสนสุข 2563

https://www.saensukcity.go.th/attachments/article/2740/แผนดำเนินงาน%20CCA%20แสนสุข2563.pdf

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปี 2564

รายละเอียดโครงการ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ