สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติ
      - งานนิติการ
      - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      - งานรักษาความสงบเรียบร้อย
      - งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
      - การให้บริการประชาชนทางด้านงานทะเบียนราษฎร เช่น การแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ และทำบัตรประจำตัวประชาชน
      - งานจัดการจราจร
      - งานสารบรรณของเทศบาลจัดการประชุมสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล
      - จัดเตรียมให้บริการด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่ออำนวยความสะดวกต่าง ๆ
      - งานการเลือกตั้ง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นติดต่องานทะเบียนราษฎร

1. การแจ้งเกิด
      - เจ้าบ้านหรือบิดา หรือมารดา เป็นผู้แจ้ง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเจ้าบ้านแจ้งให้นำบัตรบิดาหรือมารดามาแสดงด้วย)
      - หนังสือรับรองการเกิด (ถ้ามี)
      - แจ้งภายใน 15 วัน

2. การแจ้งเกิดเกินกำหนด
      - สำเนาทะเบียนบ้าน
      - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง,บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา (ถ้ามี)
      - หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)
      - ค่าปรับ 20 บาท

3. การแจ้งตาย
      - เจ้าบ้านหรือผู้พบศพหรือผู้ที่ไปกับผู้ตายเป็นผู้แจ้งพร้อมบัตรประชาชน
      - กรณีตายโดยผิดธรรมชาติให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตำรวจเพื่อชันสูตรพลิกศพก่อน
      - ถ้าผู้ตายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลให้นำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านมาแสดง
      - แจ้งภายใน 24 ชั่วโมง

4. การแจ้งย้ายที่อยู่
      - เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้านเป็นผู้แจ้ง
      - กรณีมอบอำนาจให้นำบัตรผู้แจ้งและบัตรเจ้าบ้านมาแสดงด้วย
      - ใบแจ้งย้ายที่อยู่ (กรณีย้ายเข้า)
      - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ย้ายออกหรือย้ายเข้า แจ้งภายใน 15 วัน

5. การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง (อัตโนมัติ)
      - ผู้แจ้งพร้อมบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน
      - เจ้าบ้านพร้อมบัตรประชาชน
      - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ย้ายเข้า
      - ค่าธรรมเนียม 20 บาท

6. การออกใบแทนใบแจ้งย้ายที่อยู่ กรณีสูญหายหรือชำรุด
      - บัตรประจำตัวประชาชน
      - สำเนาทะเบียนบ้าน
      - บันทึกการแจ้งความ

7. การจำหน่ายชื่อ
      - บัตรประจำตัวประชาชน
      - สำเนาทะเบียนบ้าน
      - ใบมรณบัตร
      - ใบมรณบัตรฉบับแปลเป็นภาษาไทยและรับรองโดยกระทรวงต่างประเทศ (กรณีตายต่างประเทศ)

8. การขอบ้านเลขที่กรณีบ้านปลูกสร้างใหม่
      - บัตรผู้แจ้ง กรณีเป็นเจ้าของบ้าน
      - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
      - เอกสารที่ดิน (โฉนด)
      - ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
      - หนังสือมอบอำนาจ บัตรผู้มอบ บัตรผู้รับมอบ (กรณีมอบอำนาจ)

9. การขอแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
      ให้นำเอกสารการทะเบียนราษฎรที่ผิดพลาดมาติดต่อเจ้าหน้าที่ เอกสารที่ทางราชการออกให้ เช่น
      - เอกสารการทะเบียนราษฎร
      - สำเนาทะเบียนนักเรียน ใบสุทธิ
      - หลักฐานการขึ้นทะเบียนทหาร (ส.ด.9)
      - หลักฐานการสมรสหรือหย่า
      - ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อตัว-หรือชื่อสกุล
      - ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
      - ฯลฯ

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นติดต่องานบัตรประจำตัวประชาชน

ขอมีบัตร
1.กรณีขอมีบัตรครั้งแรก (อายุ 15 ปีบริบูรณ์)
      - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
      - สูติบัตร หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้
      - บิดา/มารดา/เจ้าบ้าน หรือบุคคลที่พนักงานเชื่อถือได้รับรอง
2.กรณีขอมีบัตรครั้งแรกเกินกำหนด
      - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
      - สูติบัตร หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้
      - เจ้าบ้าน หรือบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่เชื่อถือได้รับรอง
      - ค่าปรับ 20 บาท
3.กรณีเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้าน
      - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
      - สูติบัตร (กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนด)
      - หลักฐาน/เอกสารที่ทางราชการออกให้ (กรณีตกสำรวจ)
      - สอบสวนเจ้าบ้าน หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ
      - ค่าธรรมเนียม 20 บาท (เกิน 60 วัน นับจากวันที่เพิ่มชื่อ)
4.กรณีเป็นบุคคลได้รับการยกเว้น
      - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
      - หลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคลได้รับการยกเว้น เช่น บัตรประจำตัว อื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด
      - กรณีไม่สามารถแสดงหลักฐานว่าเป็นบุคคลได้รับกรยกเวนให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่เชื่อถือไปให้การรับรอง
      - ค่าธรรมเนียม 20 บาท
5.กรณีพ้นสภาพได้รับการยกเว้น
      - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
      - หลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคลได้รับการยกเว้น (ภายใน 60 วัน)
6.กรณีได้/กลับคืนสัญชาติ
      - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
      - หนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติ/ได้หลับคืนสัญชาติไทย

ขอมีบัตรใหม่
1.กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ
      - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
      - บัตรเดิมที่หมดอายุ (ภายใน 60 วัน)
      - บัตรหมดอายุเกินกำหนดเสียค่าปรับ 20 บาท
2.กรณีบัตรหาย หรือถูกทำลาย
      - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
      - หลักฐานแจ้งบัตรหาย/ทำลาย
      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนใบที่หาย
      - แสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ามี)
      - นำเจ้าบ้านหรือบุคคลอื่นที่พนักงานเจ้าหน้าที่เชื่อถือไปให้การรับรอง
      - ค่าธรรมเนียม 20 บาท

ขอมีเปลี่ยนบัตร
1.กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ
      - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
      - บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่ชำรุด
      - ถ้าบัตรประจำตัวประชาชนชำรุดบริเวณภาพถ่าย หรือชื่อ-ชื่อสกุล ไม่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้
        ให้แสดงหลักฐานทางราชการที่สามารถให้พิสูจน์ตัวบุคคลได้
      - นำเจ้าบ้านหรือบุคคลอื่นที่พนักงานเจ้าหน้าที่เชื่อถือไปให้การรับรอง
      - ค่าธรรมเนียม 20 บาท
2.กรณีเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล
      - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
      - บัตรประจำตัวประชาชนเดิม
      - หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล
      - ค่าธรรมเนียม 20 บาท

แผนควบคุมคุณภาพการให้บริการ

 

กิจกรรมหลัก

 ค่าควบคุม

 หมายเหตุ

 

1. การทำบัตรประจำตัวประชาชน

 ไม่เกิน 14 นาที

นับตั้งแต่เริ่มพิมพ์คำร้อง

 

2. การแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ

 ไม่เกิน 12 นาที

นับตั้งแต่รับคำร้องเสร็จ

 

3. แจ้งตาย

 ไม่เกิน 12 นาที

นับตั้งแต่รับคำร้องเสร็จ

 

4. แจ้งเกิด

 ไม่เกิน 12 นาที

นับตั้งแต่รับคำร้องเสร็จ

 

5. แจ้งย้ายเข้า - ย้ายออก

 ไม่เกิน 12 นาที

นับตั้งแต่รับคำร้องเสร็จ

 

6. การคัดและรับรองสำเนารายการบุคคล

 ไม่เกิน 5 นาที

นับตั้งแต่รับคำร้องเสร็จ