ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 4/2565

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 4/2565"  วันที่ 18 ตุลาคม 2565  เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข (หลังใหม่) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 4/2565 เพื่อประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 และร่างแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อให้การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้สูงสุด