โครงการอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจฯ

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจ หัวข้อ "การทำงานบนหลักสิทธิมนุษยชน"  วันที่ 27 กันยายน 2565  เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข(หลังใหม่) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดชลบุรี กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองแสนสุข มีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานที่ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ผู้ร่วมอบรมมีทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านการทำงานให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างเครือข่ายร่วมกันของสมาชิกผู้เข้าร่วมการอบรมและเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ได้รับเกียรติวิทยา บรรยายหัวข้อ “การทำงานบนหลักสิทธิมนุษยชน" โดย รศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว และร่วมกันทำกิจกรรมบ่มเพาะทักษะภาวะผู้นำในหลักการสิทธิมนุษยชน โดยทีมสันทนาการ จากศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน ภาค 2