โครงการ “รักโลก...รักษ์ทะเล”

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศโครงการ“รักโลก...รักษ์ทะเล” ในวันที่พุธที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. GRACZ จับมือเทศบาลเมืองแสนสุข กระตุ้นจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผุดโครงการ “รักษ์โลก....รักทะเล” ณ ชายหาดบางแสน โดยเปิดโอกาสให้เหล่านิสิต นักศึกษา รวมทีม ไม่เกิน 5 คน ร่วมออกแบบตกแต่ง “ตู้ Upcycling Shop” ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 45,000 บาท ผลงานทั้ง 4 ตู้จะจัดแสดงอยู่บนชายหาดบางแสนเพื่อเป็นอีกจุดถ่ายรูปและกระตุ้นจิตสำนึกนักท่องเที่ยวในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป

นอกจากนี้กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

?การแสดงจินตลีลาของ “ชาว อถล. แสนสุข” เพื่อต้อนรับผู้ร่วมงานทุกท่าน

?นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ และผลงาน เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่

- ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก

- ศูนย์เรียนรู้การจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

- สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

- สำนักหอสมุด

- บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

- เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข

- เทศบาลเมืองแสนสุข

?กิจกรรมเสวนา จากตัวแทน 4 หน่วยงาน

- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

- สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี)

-เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข

-บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

หัวข้อ “มุมมอง ต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม”

?งานมอบประกาศนียบัตร โดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข นายณรงค์ชัย คุณปลื้มมอบแก่บุคคล กลุ่มกิจกรรม ชมรม หน่วยงาน หรือองค์กร เพื่อประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ทั้ง 12 สาขา

??การตัดสินรางวัลประกวดออกแบบ ร้าน Up Cycling