ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

"Thai STOP Covid Plus" แพลตฟอร์มที่สร้างมาเพื่อให้ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรการป้องกันโควิด-19 ให้มั่นใจในการเปิดบริการ พร้อมรับใบรับรองติดแสดง (E-certification) และปักหมุดแผนที่ประชาสัมพันธ์รวมไปถึงให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย พร้อมสามารถตรวจสอบการประกอบการ/กิจกรรม ทางแผนที่และใบรับรองที่มี QR code เพื่อเลือกใช้บริการและร้องเรียน พร้อมทั้งสนับสนุนรัฐบาลในการนำเกณฑ์ประกาศไปถึงผู้ประกอบการและสนับสนุนหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจ ให้มีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อควบคุมการแพร่เชื้อ
และเป็นแหล่งความรู้สำหรับประชาชน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ในรูปแบบโปสเตอร์ อินโฟกราฟิก วิดีโอสาธิต การอบรมออนไลน์ การคัดกรองเพื่อดูแลสุขภาพและการปฏิบัติที่เหมาะสมช่วงที่มีโรคโควิด
เพื่อร่วมขับเคลื่อนการยกระดับสถานประกอบการ กิจการ กิจกรรม และมาตรการแนวทางสำหรับสถานประกอบการด้านอาหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
จึงขอเชิญ ผู้ประกอบการ กิจการ กิจกรรม ต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป ร่วมยกระดับสถานประกอบการของท่านบนแพลตฟอร์ม "Thai STOP Covid Plus" ทาง https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th เพื่อให้แพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มสนับสนุนสังคมไทย ผู้ประกอบการมั่นใจ ประชาไทยปลอดภัยโควิด