ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

❌ห้าม มีการมั่วสุม รวมกลุ่ม ดื่มเครื่องดื่มแอลกอออล์
บริเวณชายหาดบางแสน โดยเด็ดขาด!
ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตาม พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ตามคำสั่ง คกก.โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 19/2564 ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 เห็นชอบให้ "พื้นที่บริเวณชายหาด ชายทะเล อ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ห้ามจัดให้มีการมั่วสุม รวมกลุ่มดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรคหรือเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อน วุ่นวาย แก่ประชาชนบริเวณใกล้เคียงทุกรูปแบบ เว้นแต่เป็นการออกกำลังกาย การเล่น หรือแข่งกีฬา หรือกิจกรรมที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีเห็นชอบให้จัดขึ้นตามมาตรการที่กำหนด"
☎พบผู้กระทำผิด แจ้งสถานีตำรวจภูธรแสนสุข หมายเลข 038-385412 หรือ 092-4277123 ตลอด 24 ชม.