ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๗๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศผลการเลือกตั้ง ดังนี้

ลำดับที่ เขตเลือกตั้งที่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ผู้ได้รับเลือกตั้ง หมายเหตุ
- - นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม