ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๘ คน เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๗๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕'๖๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศผลการเลือกตั้ง จำนวน ๑๘ คน ดังนี้

ลำดับที่ เขตเลือกตั้งที่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ผู้ได้รับเลือกตั้ง หมายเหตุ
๑. นางกรณ์ภัสสร รอรั้ง

๒. นายกิตติไชย คุณปลื้ม

๓. นายพัลลภ ยุจิเสรี

๔. นายสุภาพ พร้อมมูล

๕. นายเล็ก ทองระอา

๖. นายวิรัตน์ เกิดอยู่

 

๑. นายยุทธนา รอรั้ง

๒. นายมนตรี ยิ้มลมัย

๓. นายชวลิต วงศ์ศิริ

๔. นายอุดมกฤษ มิ่งเจริญพร

๕. นายธานินทร์ เรืองสุขศรี

๖. นางสมพิศ สดใส

 
๑. นายเนื่อง เปรมเจริญ

๒. นายธนิก ปิ่นทอง

๓. นายวีระ พิพัฒน์

๔. นายเฉลียว เอมโอช

๕. นายทอม สวยสม

๖. นายอำนาจ สังข์สุวรรณ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔