ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองแสนสุขที่ 890/2565 ลงวันที่ 5 กันยายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองแสนสุข
และได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562

***ตามเอกสารแนบท้าย***

เอกสารแนบ :
Download this file (ประกาศศ.ให้ความช่วยเหลือ.pdf)เอกสาร[1]670 kB