ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

           ด้วย เทศบาลเมืองแสนสุข ได้รับคำร้องจากผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะบริเวณชายหาดสาธารณะ ได้ยื่นคำร้องขอให้ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาใช้บริการในช่วงที่มีประเพณีลอยกระทง บริเวณชายหาดบางแสน ประจำปี 2565 นั้น
          ในการนี้ เทศบาลเมืองเสนสุข พิจารณาเห็นแล้วว่าเพื่อลดปัญหาการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งสนับสนุนให้เกิดการกระจายรายได้ในท้องถิ่น จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 41 แห่งพระราบบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลเมืองแสนสุข จึงอนุญาตให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้า โดยไม่ต้องเก็บอุปกรณ์การค้ากลับ และไม่ต้องหยุดประกอบการในวันอังคาร รายละเอียด ตามประกาศนี้