ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

        ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นและเป็นการกำหนดขอบเขตทิศทางในการดำเนินการ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชนและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2-ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งมาตรการทางด้านงบประมาณกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสรุปงบประมาณรายจ่ายและปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย เมื่อมีการประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้ว นั้น

        ในการนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการทางด้านงบประมาณตามโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาดให้เกิดผลในทางปฏิบัติยิ่งขึ้น เทศบาลเมืองแสนสุข จึงขอประกาศสรุปงบประมาณรายจ่าย เพื่อการลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังแบบรายงานที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.. 2565

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ