ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้การจัดทำ ทบทวน หรือเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่น เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ดังนั้น คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแสนสุขได้กำหนดให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง โดยดำเนินการภายใต้หลักประชารัฐ ที่ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ หน้าที่ มีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ และร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 โดยกำหนดประชุมใน วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข และสามารถติดตามหรือเสนอความคิดเห็นผ่านเพจ Facebook เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี ได้ตามวัน เวลา ดังกล่าว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ :