ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ด้วย เทศบาลเมืองเสนสุข ได้กำหนดจัดโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารและตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการสุขาภิบาลอาหารและตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร พัฒนาและยกระดับสุขลักษณะให้ได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ส่งผลให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ เกิดความเชื่อมั่นในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยจากสถานประกอบกิจการที่ได้มาตรฐานโดยมีกำหนดจัดกิจกรรม ดังนี้

วัน/เดือน/ปี รุ่นที่ เวลา จำนวนผู้เข้าร่วม
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 รุ่นที่ 1 08.30 น. - 12.30 น. 100 คน
รุ่นที่ 2 13.00 น. - 16.30 น. 100 คน
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 รุ่นที่ 3 08.30 น. - 12.30 น. 100 คน
รุ่นที่ 4 13.00 น. - 16.30 น. 100 คน
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 รุ่นที่ 5 08.30 น. - 12.30 น. 100 คน
รุ่นที่ 6 13.00 น. - 16.30 น. 100 คน
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม  2566 รุ่นที่ 7 08.30 น. - 12.30 น. 100 คน
รุ่นที่ 8 13.00 น. - 16.30 น. 100 คน
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 รุ่นที่ 9 08.30 น. - 12.30 น. 100 คน
รุ่นที่ 10 13.00 น. - 16.30 น. 100 คน

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขที่สมัครหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ตรวจสอบรายชื่อ รุ่น วันและเวลาอบรมดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสแกน QR-CODE เพื่อตรวจสอบและยืนยันในระบบเข้าร่วมโครงการอบรมฯ ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ชั้น 2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข โทรศัพท์ 0 3819 3512

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน